Verejná správa a styk s verejnosťou

Bakalársky študijný program

Študijný odbor:  Verejná správa a styk s verejnosťou

Dĺžka a priebeh štúdia

Na úspešné ukončenie bakalárskeho študijného programu Verejná správa a styk s verejnosťou musí študent dosiahnuť 180 ECTS – kreditov, čo zodpovedá dĺžke štúdia v rozsahu 6 semestrov. Pravidlá pre štúdium v jednotlivých študijných programoch upravuje Studijní a zkušební řád školy.

Forma a rozsah štúdia

Študijný odbor Verejná správa a styk s verejnosťou sa otvára v kombinovanej (externej) forme štúdia. Výučba je koncipovaná formou sústredení spravidla 6x za semester. Výučba prebieha v piatky poobede a soboty celý deň.

Cieľ štúdia a profil absolventa

Cieľom štúdia bakalárskeho študijného programu Verejná správa a styk s verejnosťou a nadväzujúceho magisterského študijného programu Európske štúdia a verejná správa je pripraviť absolventa na kariéru spojenú v rade profesných oblastí, predovšetkým na ministerstvách a ďalších orgánov štátnej správy a samosprávy, v žurnalistike a v inštitúciach zákonodarnej a výkonnej moci. Absolvent sa vzhľadom na svoju odbornú a teoretickú prípravu bude môcť uplatniť aj v podnikoch a organizáciách, ktorých zakladateľom alebo podielnikom sú obce /mestá/. Možnosť uplatnenia v regionálnych orgánoch štátnej správy a samosprávy, t.j., mestské podniky, rozpočtové a príspevkové organizácie, verejnoprospešné organizácie, nadácie a ďalšie organizácie verejného sektora.

Prijímacie konanie

Prijímacie konanie pre zvolený študijný odbor prebieha formu ústneho pohovoru.

Akademický titul

Absolventi bakalárskeho študijného programu Verejná správa a styk s verejnosťou získajú titul „bakalár“, skrátene „Bc.“

Štruktúra študijného plánu

podrobnosti o vyučovaných predmetoch nájdete tu – študijný plán

Bakalárska práca, súborná skúška, štátna záverečná skúška

Pravidlá pre štúdium v jednotlivých študijných programoch upravuje Studijní a zkušební řád školy.

Máte záujem o štúdium tohto odboru? Viac informácií nájdete na stránke Prijímacie konanie.