Medzinárodné a diplomatické štúdia

Magisterský študijný program

Študijný odbor:  Medzinárodné a diplomatické štúdia

Dĺžka a priebeh štúdia

Na úspešné ukončenie magisterského študijného programu Medzinárodné a diplomatické štúdia musí študent dosiahnuť 120 ECTS – kreditov, čo zodpovedá dĺžke štúdia v rozsahu 4 semestrov. Pravidlá pre štúdium v jednotlivých študijných programoch upravuje Studijní a zkušební řád školy.

Forma a rozsah štúdia

Študijný odbor Medzinárodné a diplomatické štúdia sa otvára v prezenčnej (dennej) aj kombinovanej (externej) forme  štúdia.
Výučba pre kombinované štúdium je koncipovaná formou sústredení spravidla 6x za semester. Výučba prebieha v piatky poobede a soboty celý deň.
Výučba pre študentov prezenčného štúdia je stanovená vo výmere 10-14 týždňov/semester.

Cieľ štúdia a profil absolventa

Cieľom štúdia bakalárskeho študijného programu Medzinárodné vzťahy a diplomacia a magisterského študijného programu Medzinárodné a diplomatické štúdia je pripraviť absolventa na kariéru spojenú s výbornou znalosťou súdobých problémov a otázok svetovej, európskej a domácej politiky. Významný priestor pre absolventov tohto odboru predstavuje pracovné uplatnenie v diplomatických službách – na Ministerstve zahraničných vecí, zastupiteľských úradoch, konzulátoch, inštitúciach a orgánoch Európskej únie, na pôde medzinárodných organizácií a integračných zoskupení ako OSN, NATO, OECD, OBSE a pod., v štruktúre politických strán, nadácií, mimovládnych organizácií medzinárodnej aj domácej sféry, médiách a nadnárodných obchodných spoločnostiach.

Prijímacie konanie

Prijímacie konanie pre zvolený študijný odbor prebieha na dvoch úrovniach – pre uchádzačov o prezenčné (denné)  štúdium a pre uchádzačov o kombinované (externé) štúdium.

Uchádzači o prezenčné štúdium absolvujú všeobecno-vedomostný test zameraný na dejepis, geografiu, štátovedu, náuku o spoločnosti a prehľad o aktuálnom  politickom dianí doma i v zahraničí.

Uchádzači o kombinované štúdium absolvujú na prijímacom konaní ústny pohovor.

Akademický titul

Absolventi magisterského študijného programu Medzinárodné a diplomatické štúdia získajú titul „magister“, skrátene „Mgr.“

Štruktúra študijného plánu

podrobnosti o vyučovaných predmetoch nájdete tu – študijný plán

Diplomová práca, štátna záverečná skúška

Pravidlá pre štúdium v jednotlivých študijných programoch upravuje Studijní a zkušební řád školy.

Máte záujem o štúdium tohto odboru? Viac informácií nájdete na stránke Prijímacie konanie.