prof. PhDr. Silvia Gáliková, CSc.

Silvia Gáliková

prof., PhDr., CSc .

Katedra svetovej politiky
silvia.galikova@vip-vs.sk

Vedecko-pedagogická charakteristika

Angloamerická filozofia mysle, kognitívne vedy, filozofické aspekty politiky, súčasná analytická filozofia

Vybraná publikačná činnosť

Gáliková, S.: Psyché: od animálnych duchov k neurotransmiterom. Veda, Bratislava, 2007, ISBN 978-80-224-0950-6.

Gáliková, S. Gál, E. (ed.): Antológia filozofie mysle. Bratislava, Kalligram, 2003. 704 s.ISBN 80-7149-597-2.

Gáliková, S.: Problém vedomia. In: Organon F. Roč.10, č.1(2003), s.1-17.

Gáliková, S.: Poškodenie mozgu = poškodenie duše (?). In: Struny mysli. Montanex, Ostrava, 2009, s.167-174, ISBN 978-80-7225-302-9.

Gáliková, S.: Mind Reading (?). In: Kognice 2008, Hradec Králové, Univerzita Hradec Králové, Gaudeamus, 2008, s.78-84, ISBN 978-80-7041-023-3.

Gáliková, S.: Svet za zrkadlom. In: Kelemen,J., Kvasnička, V., Rybár, J. (ed.): Kognice a umělý život, Slezská univerzita v Opavě, Opava, 2009, s.83-88, ISBN 978-80-7248-516-1.

Gáliková, S.: Úvod do filozofie vedomia. FF Trnavskej univerzity, Trnava, 2009, 128 strán, ISBN 978-80-8082-260-6.

Gáliková, S.: Kúzelná krajina myšlienok. In: Kelemen, J., Kvasnička, V.(ed.): Kognice a umělý život XII., Praha, ISBN 978-80-7248-589-5, 2012, s.105-110.

Gáliková, S.: Sloboda a experimentálny výskum. In: Suchárek, P. (ed.): Sloboda a jej projekcie. Prešov, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2012, ISBN: 978-80-555-0619-7, s.143-148

Gáliková, S.: Philosophy of Consciousness.  Towarzystwo Słowaków w Polsce,  FF Trnavská Univerzita, 2013, ISBN: 978-83-7490-608-8

Gáliková, S.: Foundations of Cognitive Neuroscience. Towarzystwo Słowaków w Polsce, FF Trnavská Univerzita, 2013, ISBN: 978-83-7490-601-4

Členstvo v domácich a medzinárodných orgánoch a organizáciách, redakčných radách, profesijných spoločnostiach, odborných komisiách

Člen komisie pre obhajobu PhD. prác, Teologická fakulta, Trnavská Univerzita, Bratislava

Člen komisie pre obhajobu PhD. prác, FF Trnavská Univerzita, Trnava

Člen Vedeckej rady, Filozofická fakulta, Trnavská Univerzita, Trnava

Člen Akademického senátu Filozofickej fakulty, Trnavská  Univerzita, Trnava

Člen SFZ (Slovenské filozofické združenie)

Pobyty na zahraničných univerzitách a inštitúciách

1992-1993: St Anthony´s College, Oxford, Veľká Británia;

1994-1995: PhD study, Department of Philosophy, University of Ottawa, Ottawa, Canada

2002: Fulbright Scholarship, Department of Philosophy, University of San Diego, San Diego, Kalifornia, U.S.A.

2004: Visiting Fellowship, NIAS (Netherlands Institute of Advanced Studies), Waasenaar, Holand

2010: Royal Swedish Academy, Stockholm, Sweden

2011: Department of Cognitive Science, University of Amsterdam, Holand

2012: School of Psychology, University of Bangor, Wales, Great Britain

Ocenenia

Soros Visiting Student; Fulbright Scholarship; Visiting Fellowship, NIAS

Znalosť cudzích jazykov

Anglický jazyk
Francúzsky jazyk
Ruský jazyk

Funkcie na VŠMVV Praha

Vysokoškolský pedagóg – profesor

Funkcie na iných VŠ

Garant PhD. program Trnavská Univerzita

Garant Mgr. program Kognitívne štúdiá, Trnavská Univerzita

Funkcie a pracovné zaradenie v iných sektoroch

Samostatný vedecký pracovník

Záujmy a záľuby

Turistika, šport

Vyučované predmety

Filozofia a sociológia politiky 
Komunikatívne cvičenie 2 
Anglický jazyk