prof. PhDr. Ján Koper, PhD.

Ján Koper

prof., PhDr., PhD.

Katedra verejnej politiky
jan.koper@vip-vs.sk

Vedecko-pedagogická charakteristika

Univerzitné vzdelanie v odbore sociálno-politické vedy ukončil v roku 1987. V tom istom roku nastúpil ako asistent na bývalú Pedagogickú fakultu v Banskej Bystrici. Neskôr pracoval ako odborný asistent na Katedre filozofických a sociálno-politických vied a do roku 1994 na Katedre filozofických vied, kde sa podieľal na príprave budúcich učiteľov občianskej náuky, resp. náuky o spoločnosti tým, že zabezpečoval výučbu Základov politológie, Sociológie, Teórie demokracie a Teórie štátu a práva. V roku 1996 nastúpil ako odborný asistent na Katedru porovnávacej politológie, neskôr Katedru politológie FPV a MV UMB v Banskej Bystrici. Od roku 1998 bol zaradený do externej formy doktorandského štúdia a špecializoval sa na problematiku zahranično-politických aspektov vzniku moderných politických systémov. Na základe úspešnej obhajoby dizertačnej práce a zvládnutia dizertačnej skúšky mu bol v roku 2001 udelený titul “PhD.” v odbore Medzinárodné vzťahy. V roku 2004 obhájil habilitačnú prácu venovanú veľmocenským impulzom globalizácie, na základe čoho mu bola udelená vedecko-pedagogická hodnosť „Doc.“ v odbore Medzinárodné vzťahy. V roku 2007 VR FPV a MV UMB začala vymenúvacie konanie na profesora v odbore Teória politiky. Je autorom piatich monografických diel, štrnástich samostatných odborných príspevkov v zahraničí, štyridsiatich deviatich  príspevkov v domácich odborných časopisoch a zborníkoch. Aktívne sa zúčastnuje vedeckých konferencií s medzinárodným charakterom.

V rokoch 1999-2000 bol zaradený do kolektívu riešiteľov grantovej úlohy VEGA “Pôsobenie slovenskej politickej elity v procese tvorby politických rozhodnutí”. V roku 2002 sa uchádzal o interdisciplinárny grand UMB KEGA „Výchova k občianstvu ako atribút moderného demokratického politického systému“. V roku 2007 sa stal odborným garantov dvoch projektov MZV SR „Slovakia to Ukraine: Building Brodges to Future Generations“ a „NATO and Security as a Necessary part of the Slovak and Ukrainian Academic Study Plans“.

Od roku 2012 bol dekanom Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Vybraná publikačná činnosť

x

Členstvo v domácich a medzinárodných orgánoch a organizáciách, redakčných radách, profesijných spoločnostiach, odborných komisiách

Vedecká rada FPVaMV UMB v Banskej Bystrici – člen

Podpredseda spoločnej odborovej komisie pre udeľovanie vedecko-pedagogických hodností PhD. v odbore Medzinárodné vzťahy

Slovenská spoločnost pre politické vedy – člen

Slovenská spoločnost pre regionálnu politiku – člen

Pobyty na zahraničných univerzitách a inštitúciách

MU v Brne v rámci programu Tempus

Inštitút politických vied Aarhuskej univerzity v Dánsku

FSV Karlovej Univerzity v Prahe

Fakulta medzinárodných vzťahov Sankt-Peterburgskej štátnej Univerzity

Ocenenia

x

Znalosť cudzích jazykov

x

Funkcie na VŠMVV Praha

Vysokoškolský pedagóg – profesor

Funkcie na iných VŠ

Vysokoškolský pedagóg – profesor

Funkcie a pracovné zaradenie v iných sektoroch

x

Záujmy a záľuby

x

Vyučované predmety

x