Mgr. Michal Klučiarovský, PhD.

Michal Klučiarovský

Mgr., PhD.

Katedra verejnej politiky
michal.kluciarovsky@vip-vs.sk

Vedecko-pedagogická charakteristika

Vo svojich prácach sa venuje priemyselnej a energetickej politike Slovenskej republiky. Doktorandské štúdium ukončené s vyznamenaním v auguste 2017 obhajobou dizertačnej práce na tému: Globalizácia ako predmet komparatívnej analýzy. Vo svojej vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti sa špecializuje na problematiku globalizácie, politických systémov nemecky hovoriacich krajín či hospodársku politiku. Počas doktorandského štúdia viedol semináre z Hospodárskej politiky SR a EÚ ako aj z Komparatívnej politológie – politické systémy štátov: Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko, Francúzsko, Španielsko a Taliansko.

Vybraná publikačná činnosť

AAB Syntetické a analytické mechanizmy demokratickej transformácie / Ján Koper, Gabriela Klinčáková, Michal Klučiarovský ; rec. Donat Mierzejewski, Ján Liďák. – 1. vyd. – Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela – Belianum, 2015. – 199 s. [5,08 AH]. – ISBN 978-80-557-0903-1

[KOPER, Ján (50%) – MIKULOVÁ, Gabriela (25%) – KLUČIAROVSKÝ, Michal (25%) – MIERZEJEWSKI, Donat Jerzy (rec.) – LIĎÁK, Ján (rec.)]

AEC Zrodenie moderného demokratického straníckeho systému po roku 1990 a jeho konzekvencie v súčasnosti / Michal Klučiarovský, Branislav Kováčik.

In Komunální parlamentní volby v Československu a Jižních Čechách v roce 1990 / rec. Zdeněk Doskočil, Václav Houfek. – 1. vyd. – České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2015. – ISBN 978-80-87472-91-0. – S. 206-215.

[KLUČIAROVSKÝ, Michal (50%) – KOVÁČIK, Branislav (50%)]

AFC Priemyselná politika a jej vplyv na rozvoj regiónov Slovenska / Michal Klučiarovský, Ján Králik.

In Hradecké ekonomické dny 2015 : ekonomický rozvoj a management regionů, Hradec Králové, 3. a 4. února 2015 : sborník recenzovaných příspěvků. díl I. – Hradec Králové : Gaudeamus, 2015. – ISBN 978-80-7435-546-2. – S. 415-422.

[KLUČIAROVSKÝ, Michal (50%) – KRÁLIK, Ján (50%)]

AFC The phenomenon of strong political leadership embodied in Slovak prime ministers – Vladimir Mečiar and Robert Fico / Branislav Kováčik, Michal Klučiarovský.

In SGEM 2015 : 2nd International multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts SGEM 2015, 26 August – 1 September 2015, Albena Bulgaria : political sciences, law, finance, economics and tourism : conference proceedings. Vol. I, book 2, Law. Political sciences. – 1. vyd. – Sofia : STEF92, 2015. – ISBN 978-619-7105-46-9. – ISSN 2367-5659. – S. 399-406.

[KOVÁČIK, Branislav (50%) – KLUČIAROVSKÝ, Michal (50%)]. – Článok je evidovaný v databáze WoS.

Ohlasy:

[1] KOPER, Jan – KLINČAKOVÁ, Gabriela. Analysis of democratic transformation phases: case study of Slovakia and Czech Republic. In SGEM 2016 : 3rd international multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts, Vienna, 6th-9th April 2016. Sofia : STEF92, 2016. ISBN 978-619-7105-51-3, pp. 33-40., WoS

AFC The changing status of a national state in context of a globalized world politics system / Branislav Kováčik, Michal Klučiarovský.

In SGEM 2016 : 3rd International multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts SGEM 2016, 6 – 9 April, 2016, Vienna, Austria : political sciences, law, finance, economics and tourism : conference proceedings. Vol. I, book 2, Political sciences. – 1. vyd. – Sofia : STEF92, 2016. – ISBN 978-619-7105-51-3. – ISSN 2367-5659. – S. 599-606.

[KOVÁČIK, Branislav (50%) – KLUČIAROVSKÝ, Michal (50%)]. – Článok je evidovaný v databáze WoS.

AFC The contemporary understanding of socialism and its message for the present generation / Natália Kováčová, Michal Klučiarovský.

In SGEM 2017 : 4th international multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts, Vienna 28-31 march, 2017 : modern science. vol. 1, Political sciences, law, finance, international relations. – 1. vyd. – Sofia : STEF92, 2017. – ISBN 978-619-7105-93-3. – S. 239-246.

[KOVÁČOVÁ, Natália (50%) – KLUČIAROVSKÝ, Michal (50%)]

EDI Recenzia na knihu: Bariéry a paradoxy demokracie = Book review: Barriers and paradoxes of democracy / Michal Klučiarovský.

In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá / Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela. – Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, 2015. – ISSN 1335-2741. – Roč. 18, č. 1 (2015), s. 190-195.

Recenzia na: Bariéry a paradoxy demokracie / eds. Peter Kulašik, Karolína Tichá ; rec. Ján Liďák, Svetozár Krno. 1. vyd. – České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2014. – ISBN 978-80-87472-78-1

[KLUČIAROVSKÝ, Michal (100%)]

Ohlasy:

[3] KOPER, Ján. Why direct democracy has not became a modern form of government? In SGEM 2015 : 2nd International multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts SGEM 2015, 26 August – 1 September 2015, Albena Bulgaria. Sofia : STEF92, 2015. ISBN 978-619-7105-46-9, s. 465-472.

Členstvo v domácich a medzinárodných orgánoch a organizáciách, redakčných radách, profesijných spoločnostiach, odborných komisiách

x

Pobyty na zahraničných univerzitách a inštitúciách

x

Ocenenia

x

Znalosť cudzích jazykov

Anglický jazyk
Nemecký jazyk

Funkcie na VŠMVV Praha

Edičná komisia – tajomník

Vysokoškolský pedagóg

Funkcie na iných VŠ

x

Funkcie a pracovné zaradenie v iných sektoroch

x

Záujmy a záľuby

Cestovanie, poľovníctvo, auto – moto

Vyučované predmety

x