JUDr. PhDr. Martin Laca, PhD.

Martin Laca

JUDr., PhDr., PhD.

Katedra verejnej politiky
martin.laca@vip-vs.sk

Vedecko-pedagogická charakteristika

x

Vybraná publikačná činnosť

x

Členstvo v domácich a medzinárodných orgánoch a organizáciách, redakčných radách, profesijných spoločnostiach, odborných komisiách

x

Pobyty na zahraničných univerzitách a inštitúciách

x

Ocenenia

x

Znalosť cudzích jazykov

x

Funkcie na VŠMVV Praha

Vysokoškolský pedagóg

Funkcie na iných VŠ

Vysokoškolský pedagóg

Funkcie a pracovné zaradenie v iných sektoroch

x

Záujmy a záľuby

x

Vyučované predmety

x