doc. Ing. Dušan Masár, PhD.

Dušan Masár

doc., Ing., PhD.

Katedra verejnej politiky
dusan.masar@vip-vs.sk

Vedecko-pedagogická charakteristika

Vyučujúci ekonomických predmetov

Vybraná publikačná činnosť

MASÁR, D. 2010. Základy marketingu. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2010. ISBN 978-80-7160-286-6. 136 s.

Novotný, O. a kol.: Vybrané problémy verejnej ekonomiky a verejných financií. Časť II.: /Masár, D./ Teoretické východiská uplatňovania marketingu v komerčnej sfére a vo verejnej politike. Vysoká škola v Sládkovičove, 2011.

MASÁR, D. 2009. Výhľady našej budúcnosti v nastupujúcej hospodárskej kríze v roku 2009. In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2009. Univerzita Komenského v Bratislave, Vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty, 2009. s. 739-748

MASÁR, D. 2009. Sú opodstatnené obavy z katastrofických scenárov v nastupujúcej hospodárskej kríze? In: DÁVID, R., NECKÁŘ, J., SEHNÁLEK, D. (eds.) 2009. Cofola 2009: conference proceedings, 1st edition. Brno: Masarykova univerzita, 2009. ISBN 978-80-210-4821-8. s. 203-208

Členstvo v domácich a medzinárodných orgánoch a organizáciách, redakčných radách, profesijných spoločnostiach, odborných komisiách

x

Pobyty na zahraničných univerzitách a inštitúciách

x

Ocenenia

x

Znalosť cudzích jazykov

Anglický jazyk

Funkcie na VŠMVV Praha

Vysokoškolský pedagóg – docent

Funkcie na iných VŠ

Vysokoškolský pedagóg – docent

Prodekan Fakulty verejnej politiky a verejnej správy Vysokej školy Danubius, Sládkovičovo

Funkcie a pracovné zaradenie v iných sektoroch

x

Záujmy a záľuby

Rodina

Vyučované predmety

x