doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD.

Branislav Kováčik

doc., PhDr., PhD.

Katedra verejnej politiky
branislav.kovacik@vip-vs.sk

Vedecko-pedagogická charakteristika

Vo svojej vedeckovýskumnej a pedagogickej činnosti sa dlhodobo orientuje  na problematiku  komparatívnej politológie so zameraním na politické systémy USA, Veľkej Británie a Škandinávie. Súčasne sa venuje otázkam metodológie v politickej vede a moderným teóriám demokracie. Výsledky vedeckovýskumnej činnosti pravidelne prezentuje na domácich i zahraničných vedeckých konferenciách a učiteľských mobilitách.

Vybraná publikačná činnosť

x

Členstvo v domácich a medzinárodných orgánoch a organizáciách, redakčných radách, profesijných spoločnostiach, odborných komisiách

Slovenská spoločnosť pre politické vedy 

Vedecká rada UMB v Banskej Bystrici 

Redakčná rada časopisu Politické vedy

Pobyty na zahraničných univerzitách a inštitúciách

2005 – Institut of Political Sciences, Warsaw University – Poľsko

2008 – Wyzsza Szkola Bankowa w Chorzowe – Poľsko

2009 – Wyzsa Szkola Bankowa w Poznaniu – Poľsko

2009 – Vysoká škola evropských a regionálních studií, České Budějovice – Česká republika

 

Ocenenia

2000 – Cena rektora UMB za vynikajúce študijné výsledky

Znalosť cudzích jazykov

Anglický jazyk 
Nemecký jazyk

Funkcie na VŠMVV Praha

Vysokoškolský pedagóg – docent

Funkcie na iných VŠ

Dekan Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici 

Vysokoškolský pedagóg – docent

Funkcie a pracovné zaradenie v iných sektoroch

x

Záujmy a záľuby

x

Vyučované predmety

x