prof. PhDr. Peter Terem, PhD.

Peter Terem

prof., PhDr., PhD.

Katedra svetovej politiky
peter.terem@vip-vs.sk

Vedecko-pedagogická charakteristika

Prof. PhDr. Peter Terem, PhD., získal Univerzitné vzdelanie v roku 1993 na Fakulte humanitných a prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V roku 2003 získal titul PhD. v odbore medzinárodné vzťahy na fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB. V roku 2006  získal vedecko-pedagogickú hodnosť docent v odbore medzinárodné vzťahy. V roku 2012 získal vedecko-pedagogický titul profesor v odbore medzinárodné vzťahy.
V rámci pedagogickej činnosti zabezpečuje v akademickom prostredí predmety Všeobecná politická geografia, Politická geografia Slovenskej republiky, Svetové makroregióny, Energetická bezpečnosť, Teritoriálne štúdiá – Ázia, Amerika, Afrika, Austrália a Oceánia.
Vo svojej vedeckovýskumnej činnosti sa orientuje  na energetickú a environmentálnu bezpečnosť, na bezpečnostné hrozby vyplývajúce zo šírenia zbraní hromadného ničenia, na procesy globalizácie a integrácie. 
Je autorom niekoľkých monografií, kolektívnych monografií a učebných textov, editor viacerých domácich i zahraničných zborníkov, autor a spoluator desiatok vedeckých štúdií a odborných článkov v domácich a zahraničných vedeckých zborníkoch a odborných periodikách.

Vybraná publikačná činnosť

Vedecké monografie:

TEREM,P.: Jadrová energia v štruktúre svetových energetických zdrojov –medzinárodné súvislosti, Bratia Sabovci, Zvolen 2005.  ISBN 80-89029-94-9, 248 strán. AH 16,8. Podiel autora: 100 %.

TEREM,P.: Jadrové zbrane, ich význam a vplyv na svetovú politiku. FPVaMV UMB,  Banská Bystrica 2008, ISBN 978-80-8083-531-6,292 strán. AH 18,5.  Podiel autora: 100 %.

Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách:

RÝSOVÁ, L .- KOSÍR, I. – TEREM ,P.: Integration Processes. FPVaMV UMB Banská Bystrica 2008, ISBN 978-80-8083-632-0. AH 2. Podiel autora: 33%

ČAJKA, P.- IŽDINSKÝ, D.- TEREM, P.: The Dynamics of the Transformation Processes in Central Europe (The Czech republic, Hungary, Poland). FPVMV UMB Banská Bystrica 2008, ISBN 978-80-8083-628-3, 89 strán. AH 2. Podiel autora: 33%

TEREM,P.-IŠTOK,R.-RÝSOVÁ,L.-ČAJKA,P. 2010. Politická geografia. FPVMV UMB Banská Bystrica, 288 strán, ISBN 978-80-557-0013-7, AH 6,3. Podiel autora: 25 %.

Autorstvo učebných textov pre VŠ:

TEREM,P.: Politická geografia makroregiónov sveta: Austrália a Oceánia. FPVaMV UMB Banská Bystrica 2005. ISBN:80-8083-115-7,  200 strán. AH 17  Podiel autora: 100 %.

Kapitoly v odborných monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách:

TEREM,P.: SVĚT 2050, nakladatelství Sdělovací technika, Praha, 2005 (spoluautor),ISBN 80-86645-10-X, str.66-79,

Redakčné a zostavovateľské práce, editorstvo vedeckých publikácií:

TEREM, P.: Dynamické vývojové procesy a štruktúry a ich medzinárodný kontext. Scientific script, Vol. 3, 308 strán. Zväzok venovaný životnému jubileu Prof. RNDr. Kolomana Ivaničku,  DrSc., FPVaMV UMB Banská  Bystrica 2000, ISBN 80-8055-371-8,

TEREM, P. – Caha, O.: Process of EU Enlargement in 21 st. Century –New Challenges. Scientific script, Vol. 7, 298 strán, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Fatih University Istanbul a FPVaMV UMB Banská Bystrica, 2005, ISBN 80-8083-204-8,

ROUET, G. – TEREM, P. (eds.).: Enlargement and European Neighborhood Policy. Collection Voisinages Européens 3, Faculte de Droit et Science Politique, Universite de Reims Champagne-Ardenne, Faculty of Political Science and International Affairs, Matej Bel University Bruylant Bruxelles, ISBN 978-2-8027-2666-1.

TEREM, P. – Rouet, G. (eds.): Voisinages Européens, Vol. 4.: L‘ Ukraine, entre intégration et partenariat. Faculte de Droit et Science Politique, Universite de Reims Champagne-Ardenne, Faculty of Political Science and International Affairs, Matej Bel University, Bruxelles: Bruylant.2009.ISBN 978-2-8027-2867-2. FAI

TEREM, P. (ed.): Konkurencieschopnosť európskych krajín v kontexte poznatkovo-orientovanej ekonomiky, Scientific script, Vol.8., 209 strán, Projekt VEGA č. 1/0550/08, FPVaMV UMB Banská Bystrica 2009, ISBN 978-80-8083-847-8

TEREM, P. – KVAPIL, J. – HOLÍK, P.: Energetika a klimatické zmeny. Zborník príspevkov  z konferencií a seminárov Národného konventu o Európskej únii 2009. Úrad vlády SR, Ministerstvo zahraničných vecí SR, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB. EURO INFO Bratislava 2010,  ISBN 978-80-8106-021-2, 106 strán

ROUET,G.- TEREM,P. (eds.).: La Turquie et l´Union européenne : défis et perspectives d´adhésion / ed. Gilles Rouet, Peter Terem. 7. – Brusel : Bruylant, 2011. – ISBN 978-2-8027-3094-1

Vedecké práce v zahraničných vedeckých  časopisoch  a v zahraničných vedeckých  zborníkoch:

TEREM, P.: Asia in the Nuclear Age. In: Hnízdo,B.(ed.): „GLOBALIZATION AND REGIONALISM IN EAST CENTRAL EUROPE AND EAST ASIA: Comparison“. Institut of Political Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague, 17.5 –18.5.2004, ISBN 80-239-3650-6, str.139-159.

TEREM, P.: Špecifiká politického a ekonomického vývoja na Slovensku. In: HANČLOVÁ, Jana (Ed.): INCREASING COMPETITIVENESS or Regional, National and International Markets Development – New Challenges. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, 4.-6. 9. 2007, ISBN: 978-80-248-1458-2.

TEREM, P.: Economic Interests of Australia on the Regional and Global Level. In:Siwek,T.-Baar,V.(ed.) Globalisation and its Impact to Society,Regions and States), University of Ostrava 2006,ISBN 80-7368-256-7, str.133-145.

TEREM, P. – ČAJKA, P.: Koncepcia budovanie poznatkovo-orientovanej spoločnosti. Skúsenosti vybraných krajín. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie „Znalostní ekonomika – trendy rozvoje vzdělávaní, vědy a praxe. Univerzita Tomáša Bati ve Zlíne, Luhačovice 29. 11. 2007, ISBN: 978-80-7318-646-3. 50%

TEREM, P.: Energy Security of Europe in International Context. In: Chudolej, K.K. (ed): Russia and European Union : Developing Effective Model of Mutual Raprochement“. School of International Relations  of the St. Petersburg State University, Faculty of Political Sciences and International Affairs of Matej Bel University, European Studies Library, Issue 21, St. Petersburg University Press 2007, ISBN  978-5-288-04458-8, str. 27-39.

TEREM, P.: Old and New Challenges of Nonproliferation Regime. In:Sulowski, S. (ed.): The Contemporary Study of Politics in Europe. A selection of issues. Institute of Political sciences, University of Warsaw. ELIPSA Warsawa 2007. ISBN 978-83-7151-789-1,str.231-245.

TEREM, P.: Limited Reserves of Drinking Water and Questions of Environmental Security. In Baar, V. – Siwek, T. (Eds.) Globalisation and Its Impact on Localities. Ostrava: Ostravská Universita 2008, ISBN 978-80-7368-452-5.  pp. 295-303.

TEREM, P.: Globalisation-Integration-Neighborhood. In: Rouet, G. – Terem, P (eds.).: Enlargement and European Neighborhood Policy. Collection Voisinages Européens 3, Faculte de Droit et Science Politique, Universite de Reims Champagne-Ardenne, Faculty of Political Science and International Affairs, Matej Bel University Bruylant Bruxelles, ISBN 978-2-8027-2666-1.str.455-468.

TEREM, P.: Cross-Border Regions as the Bridges of European Integration Process. In: Terem,P.-Rouet,G.: Voisinages Européens, Vol. 4.: L‘ Ukraine, entre intégration et partenariat. Faculte de Droit et Science Politique, Universite de Reims Champagne-Ardenne, Faculty of Political Science and International Affairs, Matej Bel University, Bruxelles: Bruylant.2009.ISBN 978-2-8027-2867-2. str.39-49.

TEREM, P. :Medzinárodné aspekty problematiky jadrovej bezpečnosti a využitie jadrových elektrární v SR. In: Pána,L.-Dušek,J.et al. 2010.:Udržitelný rozvoj v evropských regionech. Vysoká škola evropských a regionálních studií, Jihočeská pobočka české společnosti pro politické vědy, České Budejovice, ISBN 978-80-86708-90-4, str.320-329.

TEREM, P. : Le cadre du développement de l’économie des connaissances en Slovaquie
In : GURA,R.-ROUET,G.2011.Les univerités en europe centrale, 20 ans apres. Volume 1 : Trnasformations et enjeux Universities in Central Europe, 120 years after. Volume1 : Transformations and Stakes.Bruxelles,Bruylant 2011.

TEREM, P. : Charakteristické črty socio-kultúrneho vývoja na území Slovenska v kontexte geopolitického vývoja v strednej Európe. In : Chodubski, A.- Kacprzak, L.(eds.) : Spoleczenstwo obywatelskie w Polsce a instytucjonalna rzeczywistosc demokracji w jednoczacej sie Europie.  Panstwowa wyzsza szkola zawodowa im. Stanislawa Staszica w Pile. ISBN 978-83-89795-91-5, str. 361-374.

TEREM,P., NECAS,P.: The evaluation of selected territorial factors with respect to the integrity of State /. In Migrations, mobilités, frontiéres & voisinages / sous la direction de Serge Dufoulon & Mária Rošteková. – Paris : L’Harmattan, 2011. – ISBN 978-2-296-56363-6. – S. 315-322.

TEREM,P.: Some geopolitical connections of the natural gas import diversification to the EU / In La Turquie et l´Union européenne : défis et perspectives d´adhésion / ed. Gilles Rouet, Peter Terem. 7. – Brusel : Bruylant, 2011. – ISBN 978-2-8027-3094-1. – S. 133-146. 
TEREM,P.: Zmeny na politickej mape strednej Európy a ich implikácie na profiláciu slovenskej vzdelávacej infraštruktúry = Les changements sur la carte politiľue de l´ Europe centrale et leurs implications sur le profil de l´infrastructure éducative slovaque. In Ianua ad linguas hominesque reserata III = La porte des langues s’ouvre aux hommes III = Brána jazykov k ľuďom otvorená : actes scientifiques/vedecké state / zost. Elena Melušová, Stanislav Benčič ; – Paris : Národný inštitút východných jazykov a kultúr, Katedra strednej a východnej Európy, 2011. – ISBN 978-2-9536153-2-6. – S. 180-197.

TEREM,P: Formovanie zahraničnej politiky SR – význam kultivácie konsenzuálnej politiky v záujme obhajoby záujmov SR. In. KACPRZAK,L.,KOSZEL, B., MARCINKOWSKI,A. (eds.). SPOLECZENSTWO OBYWATELSKIE JAKO WSPOLNE DOBRO. Panstwowa Wysza Szkola zawodowa im. Stanislawa Staszica. Pila 2012, ISBN  978-83-62617-20-3. Str.311-322.
Vedecké práce v zahraničných časopisoch

TEREM, P.: Jadrová energia v kontexte európskej energetickej bezpečnosti. In: Dvořáková V.(eds.): Současná Evropa a Česká republika č.1, 2008.Centrum evropských studií Vysoké školy ekonomické v Praze, Konrad –Adenauer Stiftung, MK ČR E 18662, ISSN-1211-4073. str.185-210.

TEREM, P.- NEČAS, P.-KELEMEN, M.: From Washington to Lisbon: A new NATO strategic concept. In: Obrana a Strategie, č. 2/2009, Univerzita Obrany Brno, ISSN 1214-6463 (print) a ISSN 1802-7199 (on-line) At:http://www.defenceandstrategy.eu/cs/aktualni-cislo-2-2009/clanky/ADE, 33%

NEČAS, P.- KELEMEN, M.-TEREM, P.: Revised Alliances Strategy: Desperately Expected? In: STANCIU,L.: REVISTA, Academiei Fortelor Terestre, Anul XIV,NR.4 (56), Trimestrul IV, 2009, Editura Academiei Fortelor Terestre „ Nicolae Balcescu“, Sibiu, 2009, ISSN 1852-6384, str.13-22.33%

TEREM, P.- NEČAS, P. – KELEMEN, M.: Advanced aerospace managment of integrated education and training towards comprehensive security. INCAS Bulletin. Volume 2, Number 3/2010, July-September 2010, INCAS – National Institute for Aerospace Research «Elie Carafoli » Bucharest, Romania. ISSN 2066-8201,pp.45-49.  33%

Členstvo v domácich a medzinárodných orgánoch a organizáciách, redakčných radách, profesijných spoločnostiach, odborných komisiách

Členstvo v redakčných radách:

„Yearbook of European Integration“, člen vedeckej rady, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza v Poznani, od 2013.

„Rocznik Politologiczny”, Člen edičnej  rady, Instytut Nauk Politycznych Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, od 2007.

„THE ANNUAL OF LANGUAGE & POLITICS AND POLITICS OF IDENTITY“.  Člen redakčnej rady. Institut of Political Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University, Prague, od 2008

„Eurolimes“. Člen poradného výboru. Journal of the Institute for Euroregional Studies „Jean Monnet“ European Centre for Excellence. University of Oradea, od 2007.

„EURO ATLANTIC QUARTERLY“. Magazín o medzinárodnej bezpečnosti. Člen redakčnej rady. Slovenská atlantická komisia od 2008

Člen redakčnej rady „Working Papers“, vedeckého recenzovaného časopisu Fakulty medzinárodných vzťahov VŠE v Prahe od 1.apríla 2008

Členstvo vo vedeckých radách:

Člen vedeckej rady Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB

Člen vedeckej rady Filozofickej fakulty UPJŠ Košice

Členstvo v odborných komisiách:

 

Člen odborovej komisie doktorandského štúdia  v študijnom odbore 3.1.5 „medzinárodné vzťahy“ na FPVaMV UMB.

Člen Konzultačnej rady MO SR pre strategické hodnotenie obrany SR (2011-2012).

Pobyty na zahraničných univerzitách a inštitúciách

2006 – Fakulta právnych a politických vied Universite Champagne-Ardenne Reims, Francúzsko,

2007 – Université Bordeaux IV , Francúzsko,

2009 – prednáškový štipendijný  pobyt  na Fakulte právnych a politických vied Universite Champagne-Ardenne Reims, Francúzsko

2010 – Vysoká škola evropských a regionálních studií, České Budejovice, Česká republika,

2010 – Fakulta humanitných vied Univerzity Champagne-Ardenne v Remis, Francúzsko

2012 – Faculty of Law and Administration, UWM Olsztyn, Poľsko

2012 – Academia Rerum Civilium, Vysoká škola společenských a politických věd, Kolín, Česká republika

Ocenenia

Certifikát „Výnimočný pedagóg“. Nadácia SPP, 2008

Znalosť cudzích jazykov

Anglický jazyk – aktívne 
Maďarský jazyk – pasívne 
Nemecký jazyk – pasívne 
Ruský jazyk – pasívne

Funkcie na VŠMVV Praha

Vysokoškolský pedagóg – profesor

Funkcie na iných VŠ

Vysokoškolský pedagóg – profesor

Prorektor pre vedu a výskum na  Univerzite Mateja Bela

Vedúci Katedry medzinárodných vzťahov a diplomacie FPVaMV UMB

Funkcie a pracovné zaradenie v iných sektoroch

x

Záujmy a záľuby

Medzinárodná politika 
Šport (plávanie, lyžovanie, futbal, cyklistika, volejbal, tenis, atletika)

Vyučované predmety

x

prof. PhDr. Oskar Krejčí, CSc.

Oskar Krejčí

prof., PhDr., CSc.

vedenie@vip-vs.sk

Vedecko-pedagogická charakteristika

V roku 1974 absolvoval Filozofickú fakultu Univerzity Karlovej v Prahe. Kandidátsku prácu v odbore filozofia obhájil v roku 1975. V roku 1998 bol na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici habilitovaný za docenta, a v roku 2001 vymenovaný za profesora v odbore medzinárodné vzťahy.

V rokoch 1974-1978 pôsobil ako vedecký pracovník a neskôr vysokoškolský učiteľ na Filozofickej fakulte UK v Prahe. Neskôr absolvoval vedecko-výskumné pobyty na Georgetown University, Columbia University a Virginia University (USA), ako aj na Filozofickom ústave Akadémie vied v Moskve (Rusko).

Od roku 1989 do 1993 bol poradcom dvoch predsedov československej federálnej vlády. V rokoch 1993-1998 pracoval ako editor a šéfredaktor odborného nakladateľstva Victoria Publishing. Je prorektorom Vysokej školy medzinárodných a verejných vzťahov v Prahe, spolupracovníkom Politologického ústavu Slovenskej akadémie vied a redaktorom odborného časopisu Ekonom.

V rámci vedecko-výskumnej činnosti sa zameriava na medzinárodné vzťahy, pričom sa špecializuje najmä na geopolitiku strednej Európy, volebné systémy a zahraničnú politiku USA.

Je autorom vyše pätnástich vedeckých monografií (z toho dve boli vydané v USA) a stoviek odborných štúdií a článkov, ktoré boli publikované v domácich i zahraničných odborných periodikách.

Vybraná publikačná činnosť

aktuálne príspevky prof. Krejčího nájdete v sekcií Články, príspevky, blogy

knihy prof. Krejčího nájdete v sekcií Publikácie – knihy

 

Lidská práva. Praha: Professional Publishing, 2011. 175 s. ISBN 978-80-7431-056-0

Válka. Druhé, upravené vydání. Praha: Professional Publishing, 2011. 175 s. ISBN 978-80-7431-063-8

Геополитика Центральной Европы. Взгляд из Праги и Братиславы. Москва – Пpaгa: Научная книга (ISBN 978-5-91393-048-4), Ottovo nakladatelství (ISBN 978-80-7451-015-1), 2010. 424 s.

Geopolitika středoevropského prostoru. Pohled z Prahy a Bratislavy. Čtvrté, doplněné vydání. Praha: Professional Publishing, 2010. 400 s. ISBN 978-80-7431-018-8

Mezinárodní politika. 4. aktualizované vydání. Praha: Ekopress, 2010. 752 s. ISBN 978-80-86929-60-6

Zahraniční politika USA. Praha: Professional Publishing, 2009. 437 s. ISBN 978-80-86946-68-9

Členstvo v domácich a medzinárodných orgánoch a organizáciách, redakčných radách, profesijných spoločnostiach, odborných komisiách

x

Pobyty na zahraničných univerzitách a inštitúciách

Georgetown University (USA) 
Columbia University (USA) 
Virginia University (USA) 
Filozofický ústav Akadémie vied v Moskve (Rusko)

Ocenenia

x

Znalosť cudzích jazykov

Ruský jazyk 
Anglický jazyk

Funkcie na VŠMVV Praha

x

Funkcie na iných VŠ

Vysokoškolský pedagóg – profesor

Funkcie a pracovné zaradenie v iných sektoroch

x

Záujmy a záľuby

x

Vyučované predmety

x

prof. PhDr. Ján Koper, PhD.

Ján Koper

prof., PhDr., PhD.

Katedra verejnej politiky
jan.koper@vip-vs.sk

Vedecko-pedagogická charakteristika

Univerzitné vzdelanie v odbore sociálno-politické vedy ukončil v roku 1987. V tom istom roku nastúpil ako asistent na bývalú Pedagogickú fakultu v Banskej Bystrici. Neskôr pracoval ako odborný asistent na Katedre filozofických a sociálno-politických vied a do roku 1994 na Katedre filozofických vied, kde sa podieľal na príprave budúcich učiteľov občianskej náuky, resp. náuky o spoločnosti tým, že zabezpečoval výučbu Základov politológie, Sociológie, Teórie demokracie a Teórie štátu a práva. V roku 1996 nastúpil ako odborný asistent na Katedru porovnávacej politológie, neskôr Katedru politológie FPV a MV UMB v Banskej Bystrici. Od roku 1998 bol zaradený do externej formy doktorandského štúdia a špecializoval sa na problematiku zahranično-politických aspektov vzniku moderných politických systémov. Na základe úspešnej obhajoby dizertačnej práce a zvládnutia dizertačnej skúšky mu bol v roku 2001 udelený titul “PhD.” v odbore Medzinárodné vzťahy. V roku 2004 obhájil habilitačnú prácu venovanú veľmocenským impulzom globalizácie, na základe čoho mu bola udelená vedecko-pedagogická hodnosť „Doc.“ v odbore Medzinárodné vzťahy. V roku 2007 VR FPV a MV UMB začala vymenúvacie konanie na profesora v odbore Teória politiky. Je autorom piatich monografických diel, štrnástich samostatných odborných príspevkov v zahraničí, štyridsiatich deviatich  príspevkov v domácich odborných časopisoch a zborníkoch. Aktívne sa zúčastnuje vedeckých konferencií s medzinárodným charakterom.

V rokoch 1999-2000 bol zaradený do kolektívu riešiteľov grantovej úlohy VEGA “Pôsobenie slovenskej politickej elity v procese tvorby politických rozhodnutí”. V roku 2002 sa uchádzal o interdisciplinárny grand UMB KEGA „Výchova k občianstvu ako atribút moderného demokratického politického systému“. V roku 2007 sa stal odborným garantov dvoch projektov MZV SR „Slovakia to Ukraine: Building Brodges to Future Generations“ a „NATO and Security as a Necessary part of the Slovak and Ukrainian Academic Study Plans“.

Od roku 2012 bol dekanom Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Vybraná publikačná činnosť

x

Členstvo v domácich a medzinárodných orgánoch a organizáciách, redakčných radách, profesijných spoločnostiach, odborných komisiách

Vedecká rada FPVaMV UMB v Banskej Bystrici – člen

Podpredseda spoločnej odborovej komisie pre udeľovanie vedecko-pedagogických hodností PhD. v odbore Medzinárodné vzťahy

Slovenská spoločnost pre politické vedy – člen

Slovenská spoločnost pre regionálnu politiku – člen

Pobyty na zahraničných univerzitách a inštitúciách

MU v Brne v rámci programu Tempus

Inštitút politických vied Aarhuskej univerzity v Dánsku

FSV Karlovej Univerzity v Prahe

Fakulta medzinárodných vzťahov Sankt-Peterburgskej štátnej Univerzity

Ocenenia

x

Znalosť cudzích jazykov

x

Funkcie na VŠMVV Praha

Vysokoškolský pedagóg – profesor

Funkcie na iných VŠ

Vysokoškolský pedagóg – profesor

Funkcie a pracovné zaradenie v iných sektoroch

x

Záujmy a záľuby

x

Vyučované predmety

x

prof. PhDr. Silvia Gáliková, CSc.

Silvia Gáliková

prof., PhDr., CSc .

Katedra svetovej politiky
silvia.galikova@vip-vs.sk

Vedecko-pedagogická charakteristika

Angloamerická filozofia mysle, kognitívne vedy, filozofické aspekty politiky, súčasná analytická filozofia

Vybraná publikačná činnosť

Gáliková, S.: Psyché: od animálnych duchov k neurotransmiterom. Veda, Bratislava, 2007, ISBN 978-80-224-0950-6.

Gáliková, S. Gál, E. (ed.): Antológia filozofie mysle. Bratislava, Kalligram, 2003. 704 s.ISBN 80-7149-597-2.

Gáliková, S.: Problém vedomia. In: Organon F. Roč.10, č.1(2003), s.1-17.

Gáliková, S.: Poškodenie mozgu = poškodenie duše (?). In: Struny mysli. Montanex, Ostrava, 2009, s.167-174, ISBN 978-80-7225-302-9.

Gáliková, S.: Mind Reading (?). In: Kognice 2008, Hradec Králové, Univerzita Hradec Králové, Gaudeamus, 2008, s.78-84, ISBN 978-80-7041-023-3.

Gáliková, S.: Svet za zrkadlom. In: Kelemen,J., Kvasnička, V., Rybár, J. (ed.): Kognice a umělý život, Slezská univerzita v Opavě, Opava, 2009, s.83-88, ISBN 978-80-7248-516-1.

Gáliková, S.: Úvod do filozofie vedomia. FF Trnavskej univerzity, Trnava, 2009, 128 strán, ISBN 978-80-8082-260-6.

Gáliková, S.: Kúzelná krajina myšlienok. In: Kelemen, J., Kvasnička, V.(ed.): Kognice a umělý život XII., Praha, ISBN 978-80-7248-589-5, 2012, s.105-110.

Gáliková, S.: Sloboda a experimentálny výskum. In: Suchárek, P. (ed.): Sloboda a jej projekcie. Prešov, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2012, ISBN: 978-80-555-0619-7, s.143-148

Gáliková, S.: Philosophy of Consciousness.  Towarzystwo Słowaków w Polsce,  FF Trnavská Univerzita, 2013, ISBN: 978-83-7490-608-8

Gáliková, S.: Foundations of Cognitive Neuroscience. Towarzystwo Słowaków w Polsce, FF Trnavská Univerzita, 2013, ISBN: 978-83-7490-601-4

Členstvo v domácich a medzinárodných orgánoch a organizáciách, redakčných radách, profesijných spoločnostiach, odborných komisiách

Člen komisie pre obhajobu PhD. prác, Teologická fakulta, Trnavská Univerzita, Bratislava

Člen komisie pre obhajobu PhD. prác, FF Trnavská Univerzita, Trnava

Člen Vedeckej rady, Filozofická fakulta, Trnavská Univerzita, Trnava

Člen Akademického senátu Filozofickej fakulty, Trnavská  Univerzita, Trnava

Člen SFZ (Slovenské filozofické združenie)

Pobyty na zahraničných univerzitách a inštitúciách

1992-1993: St Anthony´s College, Oxford, Veľká Británia;

1994-1995: PhD study, Department of Philosophy, University of Ottawa, Ottawa, Canada

2002: Fulbright Scholarship, Department of Philosophy, University of San Diego, San Diego, Kalifornia, U.S.A.

2004: Visiting Fellowship, NIAS (Netherlands Institute of Advanced Studies), Waasenaar, Holand

2010: Royal Swedish Academy, Stockholm, Sweden

2011: Department of Cognitive Science, University of Amsterdam, Holand

2012: School of Psychology, University of Bangor, Wales, Great Britain

Ocenenia

Soros Visiting Student; Fulbright Scholarship; Visiting Fellowship, NIAS

Znalosť cudzích jazykov

Anglický jazyk
Francúzsky jazyk
Ruský jazyk

Funkcie na VŠMVV Praha

Vysokoškolský pedagóg – profesor

Funkcie na iných VŠ

Garant PhD. program Trnavská Univerzita

Garant Mgr. program Kognitívne štúdiá, Trnavská Univerzita

Funkcie a pracovné zaradenie v iných sektoroch

Samostatný vedecký pracovník

Záujmy a záľuby

Turistika, šport

Vyučované predmety

Filozofia a sociológia politiky 
Komunikatívne cvičenie 2 
Anglický jazyk