PhDr. Tatiana Tökölyová, PhD.

Tatiana Tökölyová

PhDr., PhD.

Katedra svetovej politiky
Akademický senát VŠMVV Praha - podpredsedníčka
tatiana.tokolyova@vip-vs.sk

Vedecko-pedagogická charakteristika

Odbor medzinárodné vzťahy

Vybraná publikačná činnosť

TÖKÖLYOVÁ: Analýza reformy politického systému Nového Zélandu v kontexte teórie demokracie A. Lijpharta. – 1. vyd. – Brno : Tribun EU, 2008. – 124 s. ISBN 978-80-7399-608-6

KORBA-MOKRÁ  – FRIDRICH -PRIKRYL- TÖKÖLYOVÁ: European security : Slovak Republic.In: European review of public law. – Vol. 20,
No. 1 (2008) s. 557-582

TÖKÖLYOVÁ: Cesta Austrálie k republike : hľadanie alebo vyjadrenie národnej identity? In: Mezinárodní vztahy. – Roč. 46, č. 1 (2011), s. 6-9

TÖKÖLYOVÁ: The European Union – New Zealand partnership: example of successful trans-regional cooperation. In: Journal of Geography, Politics and Society. – Vol. 1, No. 1 (2012), s. 83-106

TÖKÖLYOVÁ: Revival of the lost Maori language identity – New Zealand national identity regained? In: The Annual of Language & Politics and Politics of Identity, Vol. 3. – Prague : Institute of Political Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University, 2009. – S. 87-117. – ISBN 978-80-254-6494-6

TÖKÖLYOVÁ: The successful of New Zealand towards consensus democracy : FFP vs MMP electoral systems. In: Studies in contemporary international relations and politics : new Europe and beyond. – Leverkusen Opladen : Budrich UniPress, 2010. – S. 261-277. – ISBN 
978-3-940755-65-0

TÖKÖLYOVÁ: Evaluation of RAMSI mission’s impacts on the region’s security : (as expressed by Australia’s middle power policy). In: Panorama of global security environment 2012. – Bratislava : Centre for European and North Atlantic Affairs, 2012. – S. 567-578. – ISBN 978-80-971124-1-7

TÖKÖLYOVÁ:: Koncept Middle power v medzinárodných vzťahoch (case study Austrália). In: Interpolis ’11 – Banská Bystrica : UMB, 2011. s 386-391. ISBN 978-80-557-0337-4

TÖKÖLYOVÁ: Rozhodovacie procesy v rámci Ázijsko-Tichomorskej hospodárskej spolupráci ako dôležitý faktor postavenia Nového Zélandu v medzinárodných vzťahoch. In: Optimálny model v rozhodovacích procesoch medzinárodných a európskych organizácií. – Bratislava: UK, Právnická fakulta, 2007. – S. 77-99. – ISBN 978-80-7160-245-3

TÖKÖLYOVÁ: Cesta Austrálie k republike : hľadanie alebo vyjadrenie národnej identity? In: Mezinárodní vztahy. – Roč. 46, č. 1 (2011), s. 6-9

TÖKÖLYOVÁ: Aotearoa : politický systém Nového Zélandu v dynamike jeho vývoja. – 1. vyd. – Elblag : Oficyna OKO, 2013. – 177 s.
ISBN 978-83-921566-3-5

TÖKÖLYOVÁ: Euro-Tichomorské partnerstvo – partnerstvo rozvoja regiónu.  In: Interpolis ’12 : zborník príspevkov [elektronický zdroj]. –
Banská Bystrica : UMB, 2012. – S. 269-273 [CD-ROM]. – ISBN 978-80-557-0519-4

Členstvo v domácich a medzinárodných orgánoch a organizáciách, redakčných radách, profesijných spoločnostiach, odborných komisiách

Členka New Zealand Studies Association (od 2012)

Členka redakčnej rady: Journal of Geography, Politics and Society, Poľsko (od 2011)

Členka vedeckej rady: Board of Scientific Council of Europe Our House. Tbilisi, Gruzínsko (od 2012)

Členka redakčnej rady: European Journal of Transformation Studies. Tbilisi, Gruzínsko (od 2013)

Generálna tajomníčka CEPSA (2007-2013)

Pobyty na zahraničných univerzitách a inštitúciách

Zahraničné prednáškové pobyty

FSS MU. BRNO 2008.Visiting professor

FSS MU. BRNO 2009.Visiting professor

FSS MU. BRNO 2010.Visiting professor

FSS MU. BRNO 2011.Visiting professor

KULTUR UNIVERSITESI ISTANBUL. ISTANBUL 2008 – Selected lectures in International relations

UNIVERSITY OF GDANSK 2012 – Selected lectures in EU and its role in development of Pacific region.

Zahraničné výskumné a študijné pobyty

PUŠKINOV INŠTITÚT RUSKÉHO JAZYKA, MOSKVA 1999 (ZS 1999)

UNIVERSITY OF LEICESTER 2008

UNIVERSITY OF OSLO 2010

Ocenenia

x

Znalosť cudzích jazykov

Anglický jazyk
Ruský jazyk

Funkcie na VŠMVV Praha

Vysokoškolský pedagóg

Akademický senát VŠMVV Praha – podpredsedníčka

Funkcie na iných VŠ

x

Funkcie a pracovné zaradenie v iných sektoroch

x

Záujmy a záľuby

x

Vyučované predmety

x

Mgr. Boris Sloboda, PhD.

Boris Sloboda

Mgr., PhD.

Katedra verejnej politiky
boris.sloboda@vip-vs.sk

Vedecko-pedagogická charakteristika

x

Vybraná publikačná činnosť

Stratégia celoživotného vzdelávania v SR

Členstvo v domácich a medzinárodných orgánoch a organizáciách, redakčných radách, profesijných spoločnostiach, odborných komisiách

Výbor ESF Európskej komisie

Monitorovací výbor OP ĽZ

Pobyty na zahraničných univerzitách a inštitúciách

Národný expert v Európskej komisii (generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie a kultúru; generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie)

Ocenenia

x

Znalosť cudzích jazykov

Anglický jazyk
Ruský jazyk

Funkcie na VŠMVV Praha

Vysokoškolský pedagóg

Funkcie na iných VŠ

x

Funkcie a pracovné zaradenie v iných sektoroch

Generálny riaditeľ sekcie fondov EÚ MPSVR SR

Záujmy a záľuby

x

Vyučované predmety

Politika, šport, hudba

PhDr. JUDr. Matej Šimášek, PhD.

Matej Šimášek

PhDr., JUDr., PhD.

Katedra verejnej politiky
matej.simasek@vip-vs.sk

Vedecko-pedagogická charakteristika

Teória práva, štátoveda a ústavné právo

Vybraná publikačná činnosť

x

Členstvo v domácich a medzinárodných orgánoch a organizáciách, redakčných radách, profesijných spoločnostiach, odborných komisiách

x

Pobyty na zahraničných univerzitách a inštitúciách

x

Ocenenia

x

Znalosť cudzích jazykov

x

Funkcie na VŠMVV Praha

Vysokoškolský pedagóg

Funkcie na iných VŠ

x

Funkcie a pracovné zaradenie v iných sektoroch

x

Záujmy a záľuby

x

Vyučované predmety

x

PhDr. Miloslav Púčik, CSc.

Miloslav Púčik

PhDr., CSc.

Katedra svetovej politiky
miloslav.pucik@vip-vs.sk

Vedecko-pedagogická charakteristika

x

Vybraná publikačná činnosť

x

Členstvo v domácich a medzinárodných orgánoch a organizáciách, redakčných radách, profesijných spoločnostiach, odborných komisiách

x

Pobyty na zahraničných univerzitách a inštitúciách

x

Ocenenia

x

Znalosť cudzích jazykov

x

Funkcie na VŠMVV Praha

Vysokoškolský pedagóg

Funkcie na iných VŠ

x

Funkcie a pracovné zaradenie v iných sektoroch

x

Záujmy a záľuby

x

Vyučované predmety

x

JUDr. Mgr. Zuzana Medelská Tkáčová, PhD.

Zuzana Medelská Tkáčová

JUDr., Mgr., PhD.

Katedra verejnej politiky
zuzana.medelska@vip-vs.sk

Vedecko-pedagogická charakteristika

x

Vybraná publikačná činnosť

x

Členstvo v domácich a medzinárodných orgánoch a organizáciách, redakčných radách, profesijných spoločnostiach, odborných komisiách

x

Pobyty na zahraničných univerzitách a inštitúciách

x

Ocenenia

x

Znalosť cudzích jazykov

x

Funkcie na VŠMVV Praha

x

Funkcie na iných VŠ

x

Funkcie a pracovné zaradenie v iných sektoroch

x

Záujmy a záľuby

x

Vyučované predmety

x

JUDr. PhDr. Martin Laca, PhD.

Martin Laca

JUDr., PhDr., PhD.

Katedra verejnej politiky
martin.laca@vip-vs.sk

Vedecko-pedagogická charakteristika

x

Vybraná publikačná činnosť

x

Členstvo v domácich a medzinárodných orgánoch a organizáciách, redakčných radách, profesijných spoločnostiach, odborných komisiách

x

Pobyty na zahraničných univerzitách a inštitúciách

x

Ocenenia

x

Znalosť cudzích jazykov

x

Funkcie na VŠMVV Praha

Vysokoškolský pedagóg

Funkcie na iných VŠ

Vysokoškolský pedagóg

Funkcie a pracovné zaradenie v iných sektoroch

x

Záujmy a záľuby

x

Vyučované predmety

x

Mgr. Michal Klučiarovský, PhD.

Michal Klučiarovský

Mgr., PhD.

Katedra verejnej politiky
michal.kluciarovsky@vip-vs.sk

Vedecko-pedagogická charakteristika

Vo svojich prácach sa venuje priemyselnej a energetickej politike Slovenskej republiky. Doktorandské štúdium ukončené s vyznamenaním v auguste 2017 obhajobou dizertačnej práce na tému: Globalizácia ako predmet komparatívnej analýzy. Vo svojej vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti sa špecializuje na problematiku globalizácie, politických systémov nemecky hovoriacich krajín či hospodársku politiku. Počas doktorandského štúdia viedol semináre z Hospodárskej politiky SR a EÚ ako aj z Komparatívnej politológie – politické systémy štátov: Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko, Francúzsko, Španielsko a Taliansko.

Vybraná publikačná činnosť

AAB Syntetické a analytické mechanizmy demokratickej transformácie / Ján Koper, Gabriela Klinčáková, Michal Klučiarovský ; rec. Donat Mierzejewski, Ján Liďák. – 1. vyd. – Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela – Belianum, 2015. – 199 s. [5,08 AH]. – ISBN 978-80-557-0903-1

[KOPER, Ján (50%) – MIKULOVÁ, Gabriela (25%) – KLUČIAROVSKÝ, Michal (25%) – MIERZEJEWSKI, Donat Jerzy (rec.) – LIĎÁK, Ján (rec.)]

AEC Zrodenie moderného demokratického straníckeho systému po roku 1990 a jeho konzekvencie v súčasnosti / Michal Klučiarovský, Branislav Kováčik.

In Komunální parlamentní volby v Československu a Jižních Čechách v roce 1990 / rec. Zdeněk Doskočil, Václav Houfek. – 1. vyd. – České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2015. – ISBN 978-80-87472-91-0. – S. 206-215.

[KLUČIAROVSKÝ, Michal (50%) – KOVÁČIK, Branislav (50%)]

AFC Priemyselná politika a jej vplyv na rozvoj regiónov Slovenska / Michal Klučiarovský, Ján Králik.

In Hradecké ekonomické dny 2015 : ekonomický rozvoj a management regionů, Hradec Králové, 3. a 4. února 2015 : sborník recenzovaných příspěvků. díl I. – Hradec Králové : Gaudeamus, 2015. – ISBN 978-80-7435-546-2. – S. 415-422.

[KLUČIAROVSKÝ, Michal (50%) – KRÁLIK, Ján (50%)]

AFC The phenomenon of strong political leadership embodied in Slovak prime ministers – Vladimir Mečiar and Robert Fico / Branislav Kováčik, Michal Klučiarovský.

In SGEM 2015 : 2nd International multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts SGEM 2015, 26 August – 1 September 2015, Albena Bulgaria : political sciences, law, finance, economics and tourism : conference proceedings. Vol. I, book 2, Law. Political sciences. – 1. vyd. – Sofia : STEF92, 2015. – ISBN 978-619-7105-46-9. – ISSN 2367-5659. – S. 399-406.

[KOVÁČIK, Branislav (50%) – KLUČIAROVSKÝ, Michal (50%)]. – Článok je evidovaný v databáze WoS.

Ohlasy:

[1] KOPER, Jan – KLINČAKOVÁ, Gabriela. Analysis of democratic transformation phases: case study of Slovakia and Czech Republic. In SGEM 2016 : 3rd international multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts, Vienna, 6th-9th April 2016. Sofia : STEF92, 2016. ISBN 978-619-7105-51-3, pp. 33-40., WoS

AFC The changing status of a national state in context of a globalized world politics system / Branislav Kováčik, Michal Klučiarovský.

In SGEM 2016 : 3rd International multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts SGEM 2016, 6 – 9 April, 2016, Vienna, Austria : political sciences, law, finance, economics and tourism : conference proceedings. Vol. I, book 2, Political sciences. – 1. vyd. – Sofia : STEF92, 2016. – ISBN 978-619-7105-51-3. – ISSN 2367-5659. – S. 599-606.

[KOVÁČIK, Branislav (50%) – KLUČIAROVSKÝ, Michal (50%)]. – Článok je evidovaný v databáze WoS.

AFC The contemporary understanding of socialism and its message for the present generation / Natália Kováčová, Michal Klučiarovský.

In SGEM 2017 : 4th international multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts, Vienna 28-31 march, 2017 : modern science. vol. 1, Political sciences, law, finance, international relations. – 1. vyd. – Sofia : STEF92, 2017. – ISBN 978-619-7105-93-3. – S. 239-246.

[KOVÁČOVÁ, Natália (50%) – KLUČIAROVSKÝ, Michal (50%)]

EDI Recenzia na knihu: Bariéry a paradoxy demokracie = Book review: Barriers and paradoxes of democracy / Michal Klučiarovský.

In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá / Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela. – Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, 2015. – ISSN 1335-2741. – Roč. 18, č. 1 (2015), s. 190-195.

Recenzia na: Bariéry a paradoxy demokracie / eds. Peter Kulašik, Karolína Tichá ; rec. Ján Liďák, Svetozár Krno. 1. vyd. – České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2014. – ISBN 978-80-87472-78-1

[KLUČIAROVSKÝ, Michal (100%)]

Ohlasy:

[3] KOPER, Ján. Why direct democracy has not became a modern form of government? In SGEM 2015 : 2nd International multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts SGEM 2015, 26 August – 1 September 2015, Albena Bulgaria. Sofia : STEF92, 2015. ISBN 978-619-7105-46-9, s. 465-472.

Členstvo v domácich a medzinárodných orgánoch a organizáciách, redakčných radách, profesijných spoločnostiach, odborných komisiách

x

Pobyty na zahraničných univerzitách a inštitúciách

x

Ocenenia

x

Znalosť cudzích jazykov

Anglický jazyk
Nemecký jazyk

Funkcie na VŠMVV Praha

Edičná komisia – tajomník

Vysokoškolský pedagóg

Funkcie na iných VŠ

x

Funkcie a pracovné zaradenie v iných sektoroch

x

Záujmy a záľuby

Cestovanie, poľovníctvo, auto – moto

Vyučované predmety

x

PhDr. Mária Holubová, PhD.

Mária Holubová

PhDr., PhD.

Katedra svetovej politiky
maria.holubova@vip-vs.sk

Vedecko-pedagogická charakteristika

1996–1999 Študijný pobyt Francúzsko, Lyceé Lesage vo Vannes

od 1999 Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Banská Bystrica, odborný asistent

2007 Obhajoba rigoróznej práce v odbore Medzinárodné vzťahy „Kultúrna politika EÚ a problém multijazykovej komunikácie – PhDr.

2010 Obhajoba dizertačnej práce v odbore Medzinárodné vzťahy „Prezentácia slovenskej národnej identity ako súčasť zahraničnej politiky“ – PhD.

Vybraná publikačná činnosť

Formovanie a charakter vzťahov ČSR k arabským štátom v rokoch 1945-1963

Dejiny veľmocí v rokoch 1914-1945

Dejiny európskych veľmocí do roku 1914

Protokol a etiketa v historických súvislostiach

Členstvo v domácich a medzinárodných orgánoch a organizáciách, redakčných radách, profesijných spoločnostiach, odborných komisiách

x

Pobyty na zahraničných univerzitách a inštitúciách

Právnická fakulta Remeš, Francúzsko

Lycée Lesage Vannes, Francúzsko

Ocenenia

x

Znalosť cudzích jazykov

Francúzsky jazyk 
Ruský jazyk

Funkcie na VŠMVV Praha

Vysokoškolský pedagóg

Funkcie na iných VŠ

Odborná asistentka:
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica

Odborná asistentka:
Právnická fakulta UMB Banská Bystrica

Funkcie a pracovné zaradenie v iných sektoroch

x

Záujmy a záľuby

x

Vyučované predmety

Diplomatický protokol 
Spoločenský protokol 
Dejiny medzinárodných politických vzťahov