doc. JUDr. PhDr. Mgr. Jozef Medelský, PhD.

Jozef Medelský

doc. JUDr. PhDr. Mgr., PhD.

Katedra verejnej politiky
jozef.medelsky@vip-vs.sk

Vedecko-pedagogická charakteristika

x

Vybraná publikačná činnosť

Domáce a zahraničné publikácie z oblasti medzinárodného práva, práva medzinárodných organizácií, medzinárodnej bezpečnosti, medzinárodnej policajnej spolupráce a trestného práva.

 

„Od zločinu k trestu ( Občan v trestnom konaní )“, Jaroslav Ivor a kolektív, Žilina: Eurokódex, 2012 – člen autorského kolektívu

 

MEDELSKÝ, J.: Medzinárodné organizácie. 1. Vydanie. Bratislava: APZ, 2014, 182. ISBN 978-80-8054-596-3

 

MEDELSKÝ, J.: International organizations, Selected Chapters, 1. Vydanie. Bratislava: APZ, 2015, 104. ISBN 978-80-8054-628-1

 

MEDELSKÝ, J.: 2015. Základné ľudské práva v aktivitách polície. IN: Európsky rozmer ochrany ľudských práv v činnosti polície, 1. Vydanie. Bratislava: APZ, 2015, 185. ISBN 978-80-8054-631-1

 

MEDELSKÝ, J.: 2015. Čo prináša európska legislatíva poškodeným a obetiam trestných činov. IN: Obete trestných činov – nová dimenzia po vzore európskej legislatívy – Paneurópske právnické dni 2015. Wolters Kluwer s. r. o., Bratislava, s. 59-67, ISBN 978-80-8168-275-9

 

MEDELSKÝ, J. 2015. Medzinárodná policajná spolupráca. IN: Mezinárodní vědecká konference oblasti práva a právních věd – Právní rozpravy 2015 s podtitulem “vývoj práva“. Ročník V. Magnanimitas, Hradec králové, 2015, s. 8-22, ISBN 978-80-87952-08-5

 

MEDELSKÝ, J.: Normotvorná činnosť Rady Európy a poškodený v trestnom konaní. IN: ACTA UNIVERSITATIS BRUNENSIS IURIDICA No 471, Sborník z mezinárodní konference Dny práva 2013, Část III. Postavení poškozeného a oběti v trestním řízení, Masarykova univerzita, Brno, 2014, s. 104 -113, ISBN 978-80-210-6810-0

 

MEDELSKÝ, J.: Trestná zodpovednosť právnických osôb ako prostriedok vnútornej bezpečnosti, IN: Zborník abstraktov vedeckých prác INTERPOLIS 2013, Belanium – Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2013, ISBN 978-80-557-0707-5

 

MEDELSKÝ, J.: Význam, úlohy a činnosť EUROPOLU, IN: Akademické akcenty 2013, Zborník príspevkov z odborného seminára, 4. Ročník – 9.12.2013, Paneurópska vysoká škola, Bratislava, Vydal: Eurokódex, Žilina, 1. Vydanie, 2014, ISBN 978-80-8155-047-8, s. 245 – 254

 

MEDELSKÝ, J.: Práva a povinnosti príslušníka Policajného zboru, IN: Autonomie jednotlivca, Sborník, odborných příspěvků z medzinárodní konference Olomoucké debaty mladých právniků, 2014, Praha: Leges, ISBN 978-80-7502-059-8, s. 138-146

Členstvo v domácich a medzinárodných orgánoch a organizáciách, redakčných radách, profesijných spoločnostiach, odborných komisiách

x

Pobyty na zahraničných univerzitách a inštitúciách

Universidad Complutense de Madrid – ročné štúdium na právnickej fakulte – 2008/2009

Ocenenia

x

Znalosť cudzích jazykov

Anglický jazyk
Španielsky jazyk 
Taliansky jazyk

Funkcie na VŠMVV Praha

Vysokoškolský pedagóg – docent

Funkcie na iných VŠ

Vysokoškolský pedagóg – docent

Funkcie a pracovné zaradenie v iných sektoroch

x

Záujmy a záľuby

x

Vyučované predmety

x

doc. Ing. Dušan Masár, PhD.

Dušan Masár

doc., Ing., PhD.

Katedra verejnej politiky
dusan.masar@vip-vs.sk

Vedecko-pedagogická charakteristika

Vyučujúci ekonomických predmetov

Vybraná publikačná činnosť

MASÁR, D. 2010. Základy marketingu. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2010. ISBN 978-80-7160-286-6. 136 s.

Novotný, O. a kol.: Vybrané problémy verejnej ekonomiky a verejných financií. Časť II.: /Masár, D./ Teoretické východiská uplatňovania marketingu v komerčnej sfére a vo verejnej politike. Vysoká škola v Sládkovičove, 2011.

MASÁR, D. 2009. Výhľady našej budúcnosti v nastupujúcej hospodárskej kríze v roku 2009. In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2009. Univerzita Komenského v Bratislave, Vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty, 2009. s. 739-748

MASÁR, D. 2009. Sú opodstatnené obavy z katastrofických scenárov v nastupujúcej hospodárskej kríze? In: DÁVID, R., NECKÁŘ, J., SEHNÁLEK, D. (eds.) 2009. Cofola 2009: conference proceedings, 1st edition. Brno: Masarykova univerzita, 2009. ISBN 978-80-210-4821-8. s. 203-208

Členstvo v domácich a medzinárodných orgánoch a organizáciách, redakčných radách, profesijných spoločnostiach, odborných komisiách

x

Pobyty na zahraničných univerzitách a inštitúciách

x

Ocenenia

x

Znalosť cudzích jazykov

Anglický jazyk

Funkcie na VŠMVV Praha

Vysokoškolský pedagóg – docent

Funkcie na iných VŠ

Vysokoškolský pedagóg – docent

Prodekan Fakulty verejnej politiky a verejnej správy Vysokej školy Danubius, Sládkovičovo

Funkcie a pracovné zaradenie v iných sektoroch

x

Záujmy a záľuby

Rodina

Vyučované predmety

x

doc. Ing. Ján Králik, CSc.

Ján Králik

doc., Ing., CSc.

Katedra verejnej politiky
jan.kralik@vip-vs.sk

Vedecko-pedagogická charakteristika

Do  roku 2012 bol opakovane členom Vedeckej rady Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB. Bol a je členom Vedeckej rady aj iných vysokých škôl (EF UMB, VŠ Sládkovičovo) alebo  Správnej rady vysokej školy (Akadémia umení).

Titul Ing. – v odbore ekonomika a riadenie strojárskej výroby obhájil na SVŠT v Bratislave (1973). Vedeckú hodnosť CSc.- kandidát ekonomických vied získal v odbore „Odvetvové a prierezové ekonomiky“ (1982). Vedecko-pedagogický titul docent v habilitačnom konaní obhájil v odbore „Teória politiky“ (2007).

Vybraná publikačná činnosť

Podnik v trhovej ekonomike (1997), ISBN 80-8055-057-3 (spoluautor)

Politika financovania verejného sektora (2001), ISBN 80-8055-466-8 (spoluautor)

Samospráva a jej miesto v politickom systéme (2007), ISBN 978-80-8083-386-2 (autor)

Vybrané otázky odvetvových verejných ekonomík a financií (2009), ISBN 978-80-89267-27-9 (spoluautor)

Procesy a efektivita vo verejnej správe (2010), ISBN 978-80-557-0106-6 (spoluautor)

Teoretická a empirická analýza k manažmentu územnej samosprávy. (2011). In. Manažment podnikania a vecí verejných. ISNN 1337-0510

Členstvo v domácich a medzinárodných orgánoch a organizáciách, redakčných radách, profesijných spoločnostiach, odborných komisiách

Člen komisie pre spoločenské a behaviorálne vedy univerzitnej grantovej agentúry UMB

Člen Vedeckej rady Fakulty sociálnych štúdií VŠ Sládkovičovo

Člen zboru Vedeckej rady Fakulty PVaMV pre obhajoby a školenie doktorandov v odbore teória politiky

Pobyty na zahraničných univerzitách a inštitúciách

Francúzsko (1997) k téme Miestna demokracia a financie v miestnej samospráve,

USA (2000)  k téme Perspektívy ekonomiky samosprávy,

Brusel v Európskej komisii (2001, 2002) k problematike Demokratizácia a reforma verejnej správy.

Kolín (2010) k problematike verejnej správy

Ocenenia

Cena rektora UMB za prínos pre vedu v roku 2010

Národná cena SR v roku 2009 za najlepší odborný príspevok

Znalosť cudzích jazykov

Nemecký jazyk 
Ruský jazyk 
Anglický jazyk

Funkcie na VŠMVV Praha

Vysokoškolský pedagóg – docent

Funkcie na iných VŠ

Vysokoškolský pedagóg – docent

Funkcie a pracovné zaradenie v iných sektoroch

x

Záujmy a záľuby

História, príroda, liečiteľstvo

Vyučované predmety

x

doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD.

Branislav Kováčik

doc., PhDr., PhD.

Katedra verejnej politiky
branislav.kovacik@vip-vs.sk

Vedecko-pedagogická charakteristika

Vo svojej vedeckovýskumnej a pedagogickej činnosti sa dlhodobo orientuje  na problematiku  komparatívnej politológie so zameraním na politické systémy USA, Veľkej Británie a Škandinávie. Súčasne sa venuje otázkam metodológie v politickej vede a moderným teóriám demokracie. Výsledky vedeckovýskumnej činnosti pravidelne prezentuje na domácich i zahraničných vedeckých konferenciách a učiteľských mobilitách.

Vybraná publikačná činnosť

x

Členstvo v domácich a medzinárodných orgánoch a organizáciách, redakčných radách, profesijných spoločnostiach, odborných komisiách

Slovenská spoločnosť pre politické vedy 

Vedecká rada UMB v Banskej Bystrici 

Redakčná rada časopisu Politické vedy

Pobyty na zahraničných univerzitách a inštitúciách

2005 – Institut of Political Sciences, Warsaw University – Poľsko

2008 – Wyzsza Szkola Bankowa w Chorzowe – Poľsko

2009 – Wyzsa Szkola Bankowa w Poznaniu – Poľsko

2009 – Vysoká škola evropských a regionálních studií, České Budějovice – Česká republika

 

Ocenenia

2000 – Cena rektora UMB za vynikajúce študijné výsledky

Znalosť cudzích jazykov

Anglický jazyk 
Nemecký jazyk

Funkcie na VŠMVV Praha

Vysokoškolský pedagóg – docent

Funkcie na iných VŠ

Dekan Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici 

Vysokoškolský pedagóg – docent

Funkcie a pracovné zaradenie v iných sektoroch

x

Záujmy a záľuby

x

Vyučované predmety

x

doc. PaedDr. Radovan Gura, PhD.

Radovan Gura

doc., PaedDr., PhD.

Katedra svetovej politiky
radovan.gura@vip-vs.sk

Vedecko-pedagogická charakteristika

Je absolventom Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (UMB), aprobácie geografia – francúzsky jazyk (r.1998). V januári 2003 ukončil rigorózne konanie v odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov na Fakulte humanitných vied UMB. V januári 2008 ukončil doktorandské štúdium na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v odbore medzinárodné vzťahy. Vo svojej dizertačnej práci analyzoval Francúzsku zahraničnú politiku v strednej Európe po roku 1990.

V rámci svojho pedagogického pôsobenia na FPVaMV zabezpečoval vyučovanie francúzskej právnickej a ekonomickej terminológie. Následne pripravil sylaby a zabezpečuje vyučovanie francúzskej terminológie z diplomacie a sylaby k predmetom  Zahraničná politika Francúzska, Francúzsko a stredná Európa, ktoré taktiež vyučuje.

Pokiaľ ide o publikačnú činnosť napísal niekoľko vedeckých a odborných štúdií a článkov, ktoré boli publikované tak na Slovensku ako aj v zahraničí (Viď. Publikované práce).

Momentálne vedecky pôsobí v rámci troch medzinárodných výskumných skupín: 1. Mouvements Internationaux et Gouvernance (M.I.G) EA 4300, Remeš, Francúzsko; 2. Institut d’études européennes et internationales; Remeš, Francúzsko; 3. Western-Eastern Europe: Centre-periphery dynamics, Univerzita Paríž 3, Nová Sorbona.

V rámci projektovej činnosti sa zapojil do viacerých domácich a zahraničných projektov, napríklad: Projekt Socrates-Comenius 2, ISTEPEC – Intercultural Studies for Teacher Education to Promote European Citizenship; Western-Eastern Europe: Centre-periphery dynamics, Vyšegradský fond; Program celoživotného vzdelávania programu Erazmus akcia Intenzívne programy; Podpora výučby študijných programov v cudzích jazykoch Európske štrukturálne fondy; Postavenie a činnosť medzinárodných organizácií v systéme medzinárodných vzťahov, Univerzitná grantová agentúra UMB; Posilnenie európskej dimenzie frankofónneho štúdia na UMB-projekt KEGA; Jean Monnet ad personam.

Vybraná publikačná činnosť

Knižné diela:

GURA, R.: Francúzska zahraničná politika v strednej Európe. (1981-2007). Banská Bystrica: FPVaMV UMB. 2009. ISBN:978-80-8083-849-2

GURA, R. – ROUET. G. La relation franco-allemande et la construction européenne. Francúzsko-nemecké partnerstvo a budovanie európskych štruktúr. Banská Bystrica: FPVaMV UMB. 2010. ISBN 978-80-557-0041-0

GURA, R. – ROSPUTINSKÝ, P. Vybrané pramene k štúdiu medzinárodných organizácií. Banská Bystrica : UMB FPVaMV, 2010. ISBN 978-80-557-0113-4

GURA, R. – ROUET, G. : Les universités en Europe centrale, 20 ans après Volume 1 : Transformations et enjeux Universities in Central Europe, 20 years after Volume 1 : Transformations and Stakes. Brusel:  Bruylant, 2011.

GURA, R. – ROUET, G. : Expressions culturelles et Identités européenne. Brusel: Bruylant, 2012.

Články, príspevky na konferenciách, kapitoly v monografiách (výber):

GURA, R. : Centre – périphérie : France – Europe centrale ? In „Ouest-Est : Dynamiques centre-périphérie entre les deux moitiés du continent. Des regards pluridisciplinaires“, Paris: L’Harmattan. Cahiers de la Nouvelle Europe no 14/2011. ISBN 978-2-296-13972-5

GURA, R. – ROŠTEKOVÁ, M. L’enseignement supérieur slovaque à la lumière des changements sociopolitiques des années 1989-1999. In: GURA, R. – ROUET, G. : Les universités en europe centrale, 20 ans après Volume 1 : Transformations et enjeux Universities in Central Europe, 20 years after Volume 1 : Transformations and Stakes. Brusel: Bruylant, 2011. pp.83-97

GURA, R.: Le voisinage slovaco-ukrainie: le point de vue slovaque. In: Revue d’études politiques et constitutionnelles est-européennes. n. 1-2/2009 . Brusel: Bruylant. 2009, pp. 124-140, ISSN1632-451X

GURA, R.: Approche française de l’intégration de l’Europe centrale. In: Rouet, G., Terem P., Elargissement et politique européenne de voisinage. Brusel: Bruylant. 2008. pp. 237-252. ISBN 987-2-8027-2666-1

GURA, R.: Slovaquie-Ukraine. Un bon voisinage ? In: Rouet, G., Terem P., Elargissement et politique européenne de voisinage. Brusel: Bruylant. 2010. pp. 125-134. ISBN 987-2-8027-2867-2

GURA, R.: Stávka na prezidentské voľby. In: Politické vedy. Banská Bystrica: FPVaMV UMB, no 1-2/2002, roč. V. pp.74-83. ISSN 1335-2741.

GURA, R.: François Mitterrand a rozpad Jaltského systému. In: Politické vedy, n.3 roč. XII: Banská Bystrica: FPVaMV UMB, 2009. pp.38-67. ISSN 1335-2741

GURA, R.: Niekoľko poznámok k zahraničnej politike Francúzska v strednej a východnej Európe s akcentom na jeho prítomnosť v Slovenskej republike. In: Aktuálne problémy politiky. Banská Bystrica: FPVMV. 2004. pp.193-201. ISBN 80-8083-026-6

GURA, R.: Prezident v zahraničnej politike V. Francúzskej republiky. In: Aktuálne problémy politiky II. Banská Bystrica: FPVaMV UMB, 2005. pp.194-206. ISBN 80-8083-209-9

GURA, R.: Frankofónia – súčasť zahraničnej politiky Francúzska. In: Interpolis’06 Banská Bystrica: FPVaMV. 2006, pp.48-57. ISBN: 978-80-8083-375-6,

GURA, R.: Zahranično-politická doktrína Nikolasa Sarkozyho. In: Interpolis 07. Bratislava: Pamiko, 2007. pp.83-88. ISBN 978-80-85660-07-4

GURA, R.: Francúzske prístupy k integračným snahám krajín strednej Európy. In: Interpolis 08. Banská Bystrica: UVV, FPVaMV, 2008. s.118-125, ISBN 978-80-8083-724-2

GURA, R.: Francúzsko v Severoatlantickej aliancii. In: Bezpečnostné fórum 09. Banská Bystrica: FPVaMV UMB, 2009 pp 14- 21. ISBN 978-80-8083-790-7

GURA, R.: François Mitterrand a rozpad Jaltského systému. In: Ekonomické politické a právne otázky medzinárodných vzťahov v roku 2009. Bratislava: Ekonóm 2009, pp.129-139. ISBN 978-80-225-2838-2.

GURA, R.: Francúzska obranná a bezpečnostná politika v rukách Nicolasa Sarkozyho. In: Bezpečnostné fórum 2010. Banská Bystrica: FPVaMV. 2010. pp. 311-319, ISBN 978-80-8083-980-2

GURA, R.: Bezpečnosť v kontexte francúzskej obrannej politiky. In: Ivan Dubnička (ed.) Megatrendy tretieho milénia. Nitra: FF UKF, 2011.

Členstvo v domácich a medzinárodných orgánoch a organizáciách, redakčných radách, profesijných spoločnostiach, odborných komisiách

Slovensko-francúzsky univerzitný inštitút – riaditeľ 
Inštitút medzinárodných a európskych štúdií, Remeš, Francúzsko – člen 
redakčná rada e-časopisu „Espace politique“, Remeš, Francúzsko – člen

Pobyty na zahraničných univerzitách a inštitúciách

x

Ocenenia

Bronzová medailu Rektorky Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – za významný podiel pri zabezpečovaní frankofónneho študijného programu a rozvoj projektovej medzinárodnej činnosti.

Znalosť cudzích jazykov

Francúzsky jazyk
Ruský jazyk

Funkcie na VŠMVV Praha

Vysokoškolský pedagóg – docent

Funkcie na iných VŠ

• Docent
Katedra medzinárodných vzťahov a diplomacie
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici.

• Vysokoškolský učiteľ, docent, HDR
študijný odbor – « Geopolitika »
Fakulta humanitných vied
Univerzita Champagne-Ardenne v Remeši, Francúzsko.

• Vysokoškolský učiteľ, docent, HDR
študijný odbor – « Európska integrácia a európska politika susedstva »
Fakulta práva a politických vied
Univerzita Champagne-Ardenne v Remeši, Francúzsko.

Funkcie a pracovné zaradenie v iných sektoroch

Riaditeľ slovensko-francúzskeho univerzitného inštitútu

Záujmy a záľuby

x

Vyučované predmety

Aktuálne otázky medzinárodných vzťahov 1 
Medzinárodné vzťahy a diplomacia – seminár