PhDr. Tatiana Tökölyová, PhD.

Tatiana Tökölyová

PhDr., PhD.

Katedra svetovej politiky
Akademický senát VŠMVV Praha - podpredsedníčka
tatiana.tokolyova@vip-vs.sk

Vedecko-pedagogická charakteristika

Odbor medzinárodné vzťahy

Vybraná publikačná činnosť

TÖKÖLYOVÁ: Analýza reformy politického systému Nového Zélandu v kontexte teórie demokracie A. Lijpharta. – 1. vyd. – Brno : Tribun EU, 2008. – 124 s. ISBN 978-80-7399-608-6

KORBA-MOKRÁ  – FRIDRICH -PRIKRYL- TÖKÖLYOVÁ: European security : Slovak Republic.In: European review of public law. – Vol. 20,
No. 1 (2008) s. 557-582

TÖKÖLYOVÁ: Cesta Austrálie k republike : hľadanie alebo vyjadrenie národnej identity? In: Mezinárodní vztahy. – Roč. 46, č. 1 (2011), s. 6-9

TÖKÖLYOVÁ: The European Union – New Zealand partnership: example of successful trans-regional cooperation. In: Journal of Geography, Politics and Society. – Vol. 1, No. 1 (2012), s. 83-106

TÖKÖLYOVÁ: Revival of the lost Maori language identity – New Zealand national identity regained? In: The Annual of Language & Politics and Politics of Identity, Vol. 3. – Prague : Institute of Political Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University, 2009. – S. 87-117. – ISBN 978-80-254-6494-6

TÖKÖLYOVÁ: The successful of New Zealand towards consensus democracy : FFP vs MMP electoral systems. In: Studies in contemporary international relations and politics : new Europe and beyond. – Leverkusen Opladen : Budrich UniPress, 2010. – S. 261-277. – ISBN 
978-3-940755-65-0

TÖKÖLYOVÁ: Evaluation of RAMSI mission’s impacts on the region’s security : (as expressed by Australia’s middle power policy). In: Panorama of global security environment 2012. – Bratislava : Centre for European and North Atlantic Affairs, 2012. – S. 567-578. – ISBN 978-80-971124-1-7

TÖKÖLYOVÁ:: Koncept Middle power v medzinárodných vzťahoch (case study Austrália). In: Interpolis ’11 – Banská Bystrica : UMB, 2011. s 386-391. ISBN 978-80-557-0337-4

TÖKÖLYOVÁ: Rozhodovacie procesy v rámci Ázijsko-Tichomorskej hospodárskej spolupráci ako dôležitý faktor postavenia Nového Zélandu v medzinárodných vzťahoch. In: Optimálny model v rozhodovacích procesoch medzinárodných a európskych organizácií. – Bratislava: UK, Právnická fakulta, 2007. – S. 77-99. – ISBN 978-80-7160-245-3

TÖKÖLYOVÁ: Cesta Austrálie k republike : hľadanie alebo vyjadrenie národnej identity? In: Mezinárodní vztahy. – Roč. 46, č. 1 (2011), s. 6-9

TÖKÖLYOVÁ: Aotearoa : politický systém Nového Zélandu v dynamike jeho vývoja. – 1. vyd. – Elblag : Oficyna OKO, 2013. – 177 s.
ISBN 978-83-921566-3-5

TÖKÖLYOVÁ: Euro-Tichomorské partnerstvo – partnerstvo rozvoja regiónu.  In: Interpolis ’12 : zborník príspevkov [elektronický zdroj]. –
Banská Bystrica : UMB, 2012. – S. 269-273 [CD-ROM]. – ISBN 978-80-557-0519-4

Členstvo v domácich a medzinárodných orgánoch a organizáciách, redakčných radách, profesijných spoločnostiach, odborných komisiách

Členka New Zealand Studies Association (od 2012)

Členka redakčnej rady: Journal of Geography, Politics and Society, Poľsko (od 2011)

Členka vedeckej rady: Board of Scientific Council of Europe Our House. Tbilisi, Gruzínsko (od 2012)

Členka redakčnej rady: European Journal of Transformation Studies. Tbilisi, Gruzínsko (od 2013)

Generálna tajomníčka CEPSA (2007-2013)

Pobyty na zahraničných univerzitách a inštitúciách

Zahraničné prednáškové pobyty

FSS MU. BRNO 2008.Visiting professor

FSS MU. BRNO 2009.Visiting professor

FSS MU. BRNO 2010.Visiting professor

FSS MU. BRNO 2011.Visiting professor

KULTUR UNIVERSITESI ISTANBUL. ISTANBUL 2008 – Selected lectures in International relations

UNIVERSITY OF GDANSK 2012 – Selected lectures in EU and its role in development of Pacific region.

Zahraničné výskumné a študijné pobyty

PUŠKINOV INŠTITÚT RUSKÉHO JAZYKA, MOSKVA 1999 (ZS 1999)

UNIVERSITY OF LEICESTER 2008

UNIVERSITY OF OSLO 2010

Ocenenia

x

Znalosť cudzích jazykov

Anglický jazyk
Ruský jazyk

Funkcie na VŠMVV Praha

Vysokoškolský pedagóg

Akademický senát VŠMVV Praha – podpredsedníčka

Funkcie na iných VŠ

x

Funkcie a pracovné zaradenie v iných sektoroch

x

Záujmy a záľuby

x

Vyučované predmety

x

prof. PhDr. Peter Terem, PhD.

Peter Terem

prof., PhDr., PhD.

Katedra svetovej politiky
peter.terem@vip-vs.sk

Vedecko-pedagogická charakteristika

Prof. PhDr. Peter Terem, PhD., získal Univerzitné vzdelanie v roku 1993 na Fakulte humanitných a prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V roku 2003 získal titul PhD. v odbore medzinárodné vzťahy na fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB. V roku 2006  získal vedecko-pedagogickú hodnosť docent v odbore medzinárodné vzťahy. V roku 2012 získal vedecko-pedagogický titul profesor v odbore medzinárodné vzťahy.
V rámci pedagogickej činnosti zabezpečuje v akademickom prostredí predmety Všeobecná politická geografia, Politická geografia Slovenskej republiky, Svetové makroregióny, Energetická bezpečnosť, Teritoriálne štúdiá – Ázia, Amerika, Afrika, Austrália a Oceánia.
Vo svojej vedeckovýskumnej činnosti sa orientuje  na energetickú a environmentálnu bezpečnosť, na bezpečnostné hrozby vyplývajúce zo šírenia zbraní hromadného ničenia, na procesy globalizácie a integrácie. 
Je autorom niekoľkých monografií, kolektívnych monografií a učebných textov, editor viacerých domácich i zahraničných zborníkov, autor a spoluator desiatok vedeckých štúdií a odborných článkov v domácich a zahraničných vedeckých zborníkoch a odborných periodikách.

Vybraná publikačná činnosť

Vedecké monografie:

TEREM,P.: Jadrová energia v štruktúre svetových energetických zdrojov –medzinárodné súvislosti, Bratia Sabovci, Zvolen 2005.  ISBN 80-89029-94-9, 248 strán. AH 16,8. Podiel autora: 100 %.

TEREM,P.: Jadrové zbrane, ich význam a vplyv na svetovú politiku. FPVaMV UMB,  Banská Bystrica 2008, ISBN 978-80-8083-531-6,292 strán. AH 18,5.  Podiel autora: 100 %.

Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách:

RÝSOVÁ, L .- KOSÍR, I. – TEREM ,P.: Integration Processes. FPVaMV UMB Banská Bystrica 2008, ISBN 978-80-8083-632-0. AH 2. Podiel autora: 33%

ČAJKA, P.- IŽDINSKÝ, D.- TEREM, P.: The Dynamics of the Transformation Processes in Central Europe (The Czech republic, Hungary, Poland). FPVMV UMB Banská Bystrica 2008, ISBN 978-80-8083-628-3, 89 strán. AH 2. Podiel autora: 33%

TEREM,P.-IŠTOK,R.-RÝSOVÁ,L.-ČAJKA,P. 2010. Politická geografia. FPVMV UMB Banská Bystrica, 288 strán, ISBN 978-80-557-0013-7, AH 6,3. Podiel autora: 25 %.

Autorstvo učebných textov pre VŠ:

TEREM,P.: Politická geografia makroregiónov sveta: Austrália a Oceánia. FPVaMV UMB Banská Bystrica 2005. ISBN:80-8083-115-7,  200 strán. AH 17  Podiel autora: 100 %.

Kapitoly v odborných monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách:

TEREM,P.: SVĚT 2050, nakladatelství Sdělovací technika, Praha, 2005 (spoluautor),ISBN 80-86645-10-X, str.66-79,

Redakčné a zostavovateľské práce, editorstvo vedeckých publikácií:

TEREM, P.: Dynamické vývojové procesy a štruktúry a ich medzinárodný kontext. Scientific script, Vol. 3, 308 strán. Zväzok venovaný životnému jubileu Prof. RNDr. Kolomana Ivaničku,  DrSc., FPVaMV UMB Banská  Bystrica 2000, ISBN 80-8055-371-8,

TEREM, P. – Caha, O.: Process of EU Enlargement in 21 st. Century –New Challenges. Scientific script, Vol. 7, 298 strán, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Fatih University Istanbul a FPVaMV UMB Banská Bystrica, 2005, ISBN 80-8083-204-8,

ROUET, G. – TEREM, P. (eds.).: Enlargement and European Neighborhood Policy. Collection Voisinages Européens 3, Faculte de Droit et Science Politique, Universite de Reims Champagne-Ardenne, Faculty of Political Science and International Affairs, Matej Bel University Bruylant Bruxelles, ISBN 978-2-8027-2666-1.

TEREM, P. – Rouet, G. (eds.): Voisinages Européens, Vol. 4.: L‘ Ukraine, entre intégration et partenariat. Faculte de Droit et Science Politique, Universite de Reims Champagne-Ardenne, Faculty of Political Science and International Affairs, Matej Bel University, Bruxelles: Bruylant.2009.ISBN 978-2-8027-2867-2. FAI

TEREM, P. (ed.): Konkurencieschopnosť európskych krajín v kontexte poznatkovo-orientovanej ekonomiky, Scientific script, Vol.8., 209 strán, Projekt VEGA č. 1/0550/08, FPVaMV UMB Banská Bystrica 2009, ISBN 978-80-8083-847-8

TEREM, P. – KVAPIL, J. – HOLÍK, P.: Energetika a klimatické zmeny. Zborník príspevkov  z konferencií a seminárov Národného konventu o Európskej únii 2009. Úrad vlády SR, Ministerstvo zahraničných vecí SR, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB. EURO INFO Bratislava 2010,  ISBN 978-80-8106-021-2, 106 strán

ROUET,G.- TEREM,P. (eds.).: La Turquie et l´Union européenne : défis et perspectives d´adhésion / ed. Gilles Rouet, Peter Terem. 7. – Brusel : Bruylant, 2011. – ISBN 978-2-8027-3094-1

Vedecké práce v zahraničných vedeckých  časopisoch  a v zahraničných vedeckých  zborníkoch:

TEREM, P.: Asia in the Nuclear Age. In: Hnízdo,B.(ed.): „GLOBALIZATION AND REGIONALISM IN EAST CENTRAL EUROPE AND EAST ASIA: Comparison“. Institut of Political Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague, 17.5 –18.5.2004, ISBN 80-239-3650-6, str.139-159.

TEREM, P.: Špecifiká politického a ekonomického vývoja na Slovensku. In: HANČLOVÁ, Jana (Ed.): INCREASING COMPETITIVENESS or Regional, National and International Markets Development – New Challenges. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, 4.-6. 9. 2007, ISBN: 978-80-248-1458-2.

TEREM, P.: Economic Interests of Australia on the Regional and Global Level. In:Siwek,T.-Baar,V.(ed.) Globalisation and its Impact to Society,Regions and States), University of Ostrava 2006,ISBN 80-7368-256-7, str.133-145.

TEREM, P. – ČAJKA, P.: Koncepcia budovanie poznatkovo-orientovanej spoločnosti. Skúsenosti vybraných krajín. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie „Znalostní ekonomika – trendy rozvoje vzdělávaní, vědy a praxe. Univerzita Tomáša Bati ve Zlíne, Luhačovice 29. 11. 2007, ISBN: 978-80-7318-646-3. 50%

TEREM, P.: Energy Security of Europe in International Context. In: Chudolej, K.K. (ed): Russia and European Union : Developing Effective Model of Mutual Raprochement“. School of International Relations  of the St. Petersburg State University, Faculty of Political Sciences and International Affairs of Matej Bel University, European Studies Library, Issue 21, St. Petersburg University Press 2007, ISBN  978-5-288-04458-8, str. 27-39.

TEREM, P.: Old and New Challenges of Nonproliferation Regime. In:Sulowski, S. (ed.): The Contemporary Study of Politics in Europe. A selection of issues. Institute of Political sciences, University of Warsaw. ELIPSA Warsawa 2007. ISBN 978-83-7151-789-1,str.231-245.

TEREM, P.: Limited Reserves of Drinking Water and Questions of Environmental Security. In Baar, V. – Siwek, T. (Eds.) Globalisation and Its Impact on Localities. Ostrava: Ostravská Universita 2008, ISBN 978-80-7368-452-5.  pp. 295-303.

TEREM, P.: Globalisation-Integration-Neighborhood. In: Rouet, G. – Terem, P (eds.).: Enlargement and European Neighborhood Policy. Collection Voisinages Européens 3, Faculte de Droit et Science Politique, Universite de Reims Champagne-Ardenne, Faculty of Political Science and International Affairs, Matej Bel University Bruylant Bruxelles, ISBN 978-2-8027-2666-1.str.455-468.

TEREM, P.: Cross-Border Regions as the Bridges of European Integration Process. In: Terem,P.-Rouet,G.: Voisinages Européens, Vol. 4.: L‘ Ukraine, entre intégration et partenariat. Faculte de Droit et Science Politique, Universite de Reims Champagne-Ardenne, Faculty of Political Science and International Affairs, Matej Bel University, Bruxelles: Bruylant.2009.ISBN 978-2-8027-2867-2. str.39-49.

TEREM, P. :Medzinárodné aspekty problematiky jadrovej bezpečnosti a využitie jadrových elektrární v SR. In: Pána,L.-Dušek,J.et al. 2010.:Udržitelný rozvoj v evropských regionech. Vysoká škola evropských a regionálních studií, Jihočeská pobočka české společnosti pro politické vědy, České Budejovice, ISBN 978-80-86708-90-4, str.320-329.

TEREM, P. : Le cadre du développement de l’économie des connaissances en Slovaquie
In : GURA,R.-ROUET,G.2011.Les univerités en europe centrale, 20 ans apres. Volume 1 : Trnasformations et enjeux Universities in Central Europe, 120 years after. Volume1 : Transformations and Stakes.Bruxelles,Bruylant 2011.

TEREM, P. : Charakteristické črty socio-kultúrneho vývoja na území Slovenska v kontexte geopolitického vývoja v strednej Európe. In : Chodubski, A.- Kacprzak, L.(eds.) : Spoleczenstwo obywatelskie w Polsce a instytucjonalna rzeczywistosc demokracji w jednoczacej sie Europie.  Panstwowa wyzsza szkola zawodowa im. Stanislawa Staszica w Pile. ISBN 978-83-89795-91-5, str. 361-374.

TEREM,P., NECAS,P.: The evaluation of selected territorial factors with respect to the integrity of State /. In Migrations, mobilités, frontiéres & voisinages / sous la direction de Serge Dufoulon & Mária Rošteková. – Paris : L’Harmattan, 2011. – ISBN 978-2-296-56363-6. – S. 315-322.

TEREM,P.: Some geopolitical connections of the natural gas import diversification to the EU / In La Turquie et l´Union européenne : défis et perspectives d´adhésion / ed. Gilles Rouet, Peter Terem. 7. – Brusel : Bruylant, 2011. – ISBN 978-2-8027-3094-1. – S. 133-146. 
TEREM,P.: Zmeny na politickej mape strednej Európy a ich implikácie na profiláciu slovenskej vzdelávacej infraštruktúry = Les changements sur la carte politiľue de l´ Europe centrale et leurs implications sur le profil de l´infrastructure éducative slovaque. In Ianua ad linguas hominesque reserata III = La porte des langues s’ouvre aux hommes III = Brána jazykov k ľuďom otvorená : actes scientifiques/vedecké state / zost. Elena Melušová, Stanislav Benčič ; – Paris : Národný inštitút východných jazykov a kultúr, Katedra strednej a východnej Európy, 2011. – ISBN 978-2-9536153-2-6. – S. 180-197.

TEREM,P: Formovanie zahraničnej politiky SR – význam kultivácie konsenzuálnej politiky v záujme obhajoby záujmov SR. In. KACPRZAK,L.,KOSZEL, B., MARCINKOWSKI,A. (eds.). SPOLECZENSTWO OBYWATELSKIE JAKO WSPOLNE DOBRO. Panstwowa Wysza Szkola zawodowa im. Stanislawa Staszica. Pila 2012, ISBN  978-83-62617-20-3. Str.311-322.
Vedecké práce v zahraničných časopisoch

TEREM, P.: Jadrová energia v kontexte európskej energetickej bezpečnosti. In: Dvořáková V.(eds.): Současná Evropa a Česká republika č.1, 2008.Centrum evropských studií Vysoké školy ekonomické v Praze, Konrad –Adenauer Stiftung, MK ČR E 18662, ISSN-1211-4073. str.185-210.

TEREM, P.- NEČAS, P.-KELEMEN, M.: From Washington to Lisbon: A new NATO strategic concept. In: Obrana a Strategie, č. 2/2009, Univerzita Obrany Brno, ISSN 1214-6463 (print) a ISSN 1802-7199 (on-line) At:http://www.defenceandstrategy.eu/cs/aktualni-cislo-2-2009/clanky/ADE, 33%

NEČAS, P.- KELEMEN, M.-TEREM, P.: Revised Alliances Strategy: Desperately Expected? In: STANCIU,L.: REVISTA, Academiei Fortelor Terestre, Anul XIV,NR.4 (56), Trimestrul IV, 2009, Editura Academiei Fortelor Terestre „ Nicolae Balcescu“, Sibiu, 2009, ISSN 1852-6384, str.13-22.33%

TEREM, P.- NEČAS, P. – KELEMEN, M.: Advanced aerospace managment of integrated education and training towards comprehensive security. INCAS Bulletin. Volume 2, Number 3/2010, July-September 2010, INCAS – National Institute for Aerospace Research «Elie Carafoli » Bucharest, Romania. ISSN 2066-8201,pp.45-49.  33%

Členstvo v domácich a medzinárodných orgánoch a organizáciách, redakčných radách, profesijných spoločnostiach, odborných komisiách

Členstvo v redakčných radách:

„Yearbook of European Integration“, člen vedeckej rady, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza v Poznani, od 2013.

„Rocznik Politologiczny”, Člen edičnej  rady, Instytut Nauk Politycznych Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, od 2007.

„THE ANNUAL OF LANGUAGE & POLITICS AND POLITICS OF IDENTITY“.  Člen redakčnej rady. Institut of Political Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University, Prague, od 2008

„Eurolimes“. Člen poradného výboru. Journal of the Institute for Euroregional Studies „Jean Monnet“ European Centre for Excellence. University of Oradea, od 2007.

„EURO ATLANTIC QUARTERLY“. Magazín o medzinárodnej bezpečnosti. Člen redakčnej rady. Slovenská atlantická komisia od 2008

Člen redakčnej rady „Working Papers“, vedeckého recenzovaného časopisu Fakulty medzinárodných vzťahov VŠE v Prahe od 1.apríla 2008

Členstvo vo vedeckých radách:

Člen vedeckej rady Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB

Člen vedeckej rady Filozofickej fakulty UPJŠ Košice

Členstvo v odborných komisiách:

 

Člen odborovej komisie doktorandského štúdia  v študijnom odbore 3.1.5 „medzinárodné vzťahy“ na FPVaMV UMB.

Člen Konzultačnej rady MO SR pre strategické hodnotenie obrany SR (2011-2012).

Pobyty na zahraničných univerzitách a inštitúciách

2006 – Fakulta právnych a politických vied Universite Champagne-Ardenne Reims, Francúzsko,

2007 – Université Bordeaux IV , Francúzsko,

2009 – prednáškový štipendijný  pobyt  na Fakulte právnych a politických vied Universite Champagne-Ardenne Reims, Francúzsko

2010 – Vysoká škola evropských a regionálních studií, České Budejovice, Česká republika,

2010 – Fakulta humanitných vied Univerzity Champagne-Ardenne v Remis, Francúzsko

2012 – Faculty of Law and Administration, UWM Olsztyn, Poľsko

2012 – Academia Rerum Civilium, Vysoká škola společenských a politických věd, Kolín, Česká republika

Ocenenia

Certifikát „Výnimočný pedagóg“. Nadácia SPP, 2008

Znalosť cudzích jazykov

Anglický jazyk – aktívne 
Maďarský jazyk – pasívne 
Nemecký jazyk – pasívne 
Ruský jazyk – pasívne

Funkcie na VŠMVV Praha

Vysokoškolský pedagóg – profesor

Funkcie na iných VŠ

Vysokoškolský pedagóg – profesor

Prorektor pre vedu a výskum na  Univerzite Mateja Bela

Vedúci Katedry medzinárodných vzťahov a diplomacie FPVaMV UMB

Funkcie a pracovné zaradenie v iných sektoroch

x

Záujmy a záľuby

Medzinárodná politika 
Šport (plávanie, lyžovanie, futbal, cyklistika, volejbal, tenis, atletika)

Vyučované predmety

x

Mgr. Boris Sloboda, PhD.

Boris Sloboda

Mgr., PhD.

Katedra verejnej politiky
boris.sloboda@vip-vs.sk

Vedecko-pedagogická charakteristika

x

Vybraná publikačná činnosť

Stratégia celoživotného vzdelávania v SR

Členstvo v domácich a medzinárodných orgánoch a organizáciách, redakčných radách, profesijných spoločnostiach, odborných komisiách

Výbor ESF Európskej komisie

Monitorovací výbor OP ĽZ

Pobyty na zahraničných univerzitách a inštitúciách

Národný expert v Európskej komisii (generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie a kultúru; generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie)

Ocenenia

x

Znalosť cudzích jazykov

Anglický jazyk
Ruský jazyk

Funkcie na VŠMVV Praha

Vysokoškolský pedagóg

Funkcie na iných VŠ

x

Funkcie a pracovné zaradenie v iných sektoroch

Generálny riaditeľ sekcie fondov EÚ MPSVR SR

Záujmy a záľuby

x

Vyučované predmety

Politika, šport, hudba

PhDr. JUDr. Matej Šimášek, PhD.

Matej Šimášek

PhDr., JUDr., PhD.

Katedra verejnej politiky
matej.simasek@vip-vs.sk

Vedecko-pedagogická charakteristika

Teória práva, štátoveda a ústavné právo

Vybraná publikačná činnosť

x

Členstvo v domácich a medzinárodných orgánoch a organizáciách, redakčných radách, profesijných spoločnostiach, odborných komisiách

x

Pobyty na zahraničných univerzitách a inštitúciách

x

Ocenenia

x

Znalosť cudzích jazykov

x

Funkcie na VŠMVV Praha

Vysokoškolský pedagóg

Funkcie na iných VŠ

x

Funkcie a pracovné zaradenie v iných sektoroch

x

Záujmy a záľuby

x

Vyučované predmety

x

Mgr. Dagmar Šefčíková

Dagmar Šefčíková

Mgr.

Katedra jazykov
dagmar.sefcikova@vip-vs.sk

Vedecko-pedagogická charakteristika

Lektorka nemeckého a ruského jazyka

Vybraná publikačná činnosť

x

Členstvo v domácich a medzinárodných orgánoch a organizáciách, redakčných radách, profesijných spoločnostiach, odborných komisiách

x

Pobyty na zahraničných univerzitách a inštitúciách

Inštitút ruského jazyka A.S.Puškina, Moskva

Pedagogická fakulta, Moskva

Ocenenia

x

Znalosť cudzích jazykov

Nemecký jazyk
Ruský jazyk 
Anglický jazyk

Funkcie na VŠMVV Praha

Lektorka nemeckého a ruského jazyka

Funkcie na iných VŠ

x

Funkcie a pracovné zaradenie v iných sektoroch

x

Záujmy a záľuby

x

Vyučované predmety

Ručné práce, maľovanie na textil, cestovanie

PhDr. Miloslav Púčik, CSc.

Miloslav Púčik

PhDr., CSc.

Katedra svetovej politiky
miloslav.pucik@vip-vs.sk

Vedecko-pedagogická charakteristika

x

Vybraná publikačná činnosť

x

Členstvo v domácich a medzinárodných orgánoch a organizáciách, redakčných radách, profesijných spoločnostiach, odborných komisiách

x

Pobyty na zahraničných univerzitách a inštitúciách

x

Ocenenia

x

Znalosť cudzích jazykov

x

Funkcie na VŠMVV Praha

Vysokoškolský pedagóg

Funkcie na iných VŠ

x

Funkcie a pracovné zaradenie v iných sektoroch

x

Záujmy a záľuby

x

Vyučované predmety

x

doc. JUDr. PhDr. Mgr. Jozef Medelský, PhD.

Jozef Medelský

doc. JUDr. PhDr. Mgr., PhD.

Katedra verejnej politiky
jozef.medelsky@vip-vs.sk

Vedecko-pedagogická charakteristika

x

Vybraná publikačná činnosť

Domáce a zahraničné publikácie z oblasti medzinárodného práva, práva medzinárodných organizácií, medzinárodnej bezpečnosti, medzinárodnej policajnej spolupráce a trestného práva.

 

„Od zločinu k trestu ( Občan v trestnom konaní )“, Jaroslav Ivor a kolektív, Žilina: Eurokódex, 2012 – člen autorského kolektívu

 

MEDELSKÝ, J.: Medzinárodné organizácie. 1. Vydanie. Bratislava: APZ, 2014, 182. ISBN 978-80-8054-596-3

 

MEDELSKÝ, J.: International organizations, Selected Chapters, 1. Vydanie. Bratislava: APZ, 2015, 104. ISBN 978-80-8054-628-1

 

MEDELSKÝ, J.: 2015. Základné ľudské práva v aktivitách polície. IN: Európsky rozmer ochrany ľudských práv v činnosti polície, 1. Vydanie. Bratislava: APZ, 2015, 185. ISBN 978-80-8054-631-1

 

MEDELSKÝ, J.: 2015. Čo prináša európska legislatíva poškodeným a obetiam trestných činov. IN: Obete trestných činov – nová dimenzia po vzore európskej legislatívy – Paneurópske právnické dni 2015. Wolters Kluwer s. r. o., Bratislava, s. 59-67, ISBN 978-80-8168-275-9

 

MEDELSKÝ, J. 2015. Medzinárodná policajná spolupráca. IN: Mezinárodní vědecká konference oblasti práva a právních věd – Právní rozpravy 2015 s podtitulem “vývoj práva“. Ročník V. Magnanimitas, Hradec králové, 2015, s. 8-22, ISBN 978-80-87952-08-5

 

MEDELSKÝ, J.: Normotvorná činnosť Rady Európy a poškodený v trestnom konaní. IN: ACTA UNIVERSITATIS BRUNENSIS IURIDICA No 471, Sborník z mezinárodní konference Dny práva 2013, Část III. Postavení poškozeného a oběti v trestním řízení, Masarykova univerzita, Brno, 2014, s. 104 -113, ISBN 978-80-210-6810-0

 

MEDELSKÝ, J.: Trestná zodpovednosť právnických osôb ako prostriedok vnútornej bezpečnosti, IN: Zborník abstraktov vedeckých prác INTERPOLIS 2013, Belanium – Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2013, ISBN 978-80-557-0707-5

 

MEDELSKÝ, J.: Význam, úlohy a činnosť EUROPOLU, IN: Akademické akcenty 2013, Zborník príspevkov z odborného seminára, 4. Ročník – 9.12.2013, Paneurópska vysoká škola, Bratislava, Vydal: Eurokódex, Žilina, 1. Vydanie, 2014, ISBN 978-80-8155-047-8, s. 245 – 254

 

MEDELSKÝ, J.: Práva a povinnosti príslušníka Policajného zboru, IN: Autonomie jednotlivca, Sborník, odborných příspěvků z medzinárodní konference Olomoucké debaty mladých právniků, 2014, Praha: Leges, ISBN 978-80-7502-059-8, s. 138-146

Členstvo v domácich a medzinárodných orgánoch a organizáciách, redakčných radách, profesijných spoločnostiach, odborných komisiách

x

Pobyty na zahraničných univerzitách a inštitúciách

Universidad Complutense de Madrid – ročné štúdium na právnickej fakulte – 2008/2009

Ocenenia

x

Znalosť cudzích jazykov

Anglický jazyk
Španielsky jazyk 
Taliansky jazyk

Funkcie na VŠMVV Praha

Vysokoškolský pedagóg – docent

Funkcie na iných VŠ

Vysokoškolský pedagóg – docent

Funkcie a pracovné zaradenie v iných sektoroch

x

Záujmy a záľuby

x

Vyučované predmety

x